OSP Wylatowo

1894
W chwili obecnej nie ma oficjalnych dokumentów, potwierdzających datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie. W momencie wybuchu II wojny światowej, dokumenty oraz sztandar zostały zakopane przez ówczesnego Komendanta i Prezesa, którzy zginęli w czasie okupacji. Poza Nimi nikt nie znał miejsca ich ukrycia i do dzisiaj nie zostały odnalezione.
Wobec takiego stanu rzeczy, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1982 r .podjęto uchwałę, aby trzech najstarszych mieszkańców Wylatowa, którzy tu się urodzili i wychowali oraz mieli dobrą pamięć, złożyli oświadczenia przed pracownikiem Urzędu Miasta i Gminu. Zeznania przed kierownikiem Wydziału Ogólnego M i G Mogilno – Sylwestrem Kubskim złożyli: Marta Przybylska (ur. 1887r.), Maria Kaszyńska(ur. 1896r.), Antoni Zdrojewski (ur. 1897r.). Marta Przybylska oświadczyła, że mając 4 lata (rok 1891) pamiętała, że w Wylatowie, paliła się cała „ulica Chabska”, w tym również Jej dom, w którym mieszkała z rodzicami. Wspominała, że ten pożar gasiła miejscowa Straż Pożarna, ponieważ Jej ojciec był strażakiem. Z kroniki parafialnej wynika, iż w roku 1892 pożar zniszczył około 40% zabudowań Wylatowa.
Biorąc pod uwagę fakt, że dziecko powinno pamiętać ważne przeżycia w wieku 6-7 lat, przyjęto datę Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie na rok 1894.

1894-1945
Współcześnie nie są znane losy i rozwój OSP w Wylatowie, od chwili powstania straży do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. Na pewno jak inne Straże Pożarne pod zaborem Pruskim, była ona ostoją polskości, ojczystej mowy i tradycji narodowych przekazywanych z pokolenia na pokolenia.
Nieznane są dzieje OSP w Wylatowie od momentu odzyskania Niepodległości do wybuchu II Wojny Światowej – w okresie II Rzeczypospolitej jak również w okresie okupacji hitlerowskiej oraz bezpośrednio po wojnie.

Okres powojenny
Według relacji najstarszych (żyjących w 1994 r.) członków OSP Wylatowo z okresu przedwojennego ze sprzętu gaśniczego pozostała pompa ręczna na podwoziu do trakcji konnej przekazana innej jednostce OSP. Po Niemcach pozostała motopompa typu Metz wraz z osprzętem na przystosowanej do tego celu przyczepie ciągnionej do pożaru przez zaprzęg konny, następnie przez ciągnik a na końcu przez zakupiony wspólnym wysiłkiem członków OSP, mieszkańców okolicznych wsi jak też miejscowych władz samochód terenowy typu Dodge

29 grudnia 1957
Z tego roku istnieje obecnie najstarszy dokument dotyczący OSP w Wylatowie. Jest to protokół z Walnego Zebrania. Na zebraniu tym wybrano nowe władze OSPWylatowo: Czesław Żabierek (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Henryk Kasprzak (z-ca naczelnika), Henryk Kolarz (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)

29 narca 1959
Na walnym zebraniu w świetlicy gromadzkiej wybrano Nowy Zarząd OSP: Michał Walkowski (prezes), Henryk Kos (komendant), Henryk Kasprzak (z-ca komendanta), Henryk Kolarz (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)

29 grudnia 1969
Na zebraniu w szkole nr 1 obecnych było 43 druhów i 16 gości. Omawiano werbunek do OSP nowych, młodych ludzi, remont uszkodzonego samochodu oraz budowę remizy.

16 stycznia 1966
OSP tego roku liczyła 52 członków czynnych, 32 wspierających i 10 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej (MDP). Zakupiono nową motopompę M 800, 11 ubrań ochronnych, 11 hełmów oraz 11 pasów bojowych. Strażacy posadzili 200 sztuk drzewek oraz pomagali przy budowie sali gimnastyczny w Szkole Podstawowej Wylatowo. Nowy zarząd OSP Wylatowo: Michał Walkowski (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Sylwester Chojnacki (z-ca naczelnika), Narcyz Boroński (sekretarz), Stefan Ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)

11 luty 1967
Na Walnym zebraniu 11 lutego zgłoszono zakup syreny alarmowej, mundurów dla MDP i butów gumowych. OSP przeznaczyła również pewną kwotę pieniędzy na budowę sali gimnastycznej i rozszerzenie życia kulturalnego w Wylatowie. Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (I wiceprezes, naczelnik), Stefan Chojnacki (II wiceprezes), Narcyz Boroński (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)

1970
Zakupiono syrenę elektryczną, wieżę do syreny, 75 mb węży W-52, prostownik do ładowania akumulatorów. Jeden pożar gaszono na własnym terenie, a 3 na obszarze pomocy wzajemnej.

1971
Zakupiono 40 mb węża W-75. Dwa pożary gaszono na obszarze pomocy wzajemnej. Przeszkolono w zakresie I stopnia 45 strażaków.

1972
Walne zebranie za rok odbyło się 8 stycznia 1971. Wysunięto wnioski rozbudowy remizy, poprawienie syreny alarmowej. Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (I wiceprezes, naczelnik), Tadeusz Sibora (II wiceprezes), Antoni Biegemeier (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)

1973
Ochotnicy wylatowscy m.in. posadzili 300 drzewek i wykonali czyny społeczne wartości 6,5 tyś zł (wartość pieniężna podawana wg ówczesnych lat). Zarząd OSP Wylatowo: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Eugeniusz Kędzierski (z-ca naczelnika), Kazimierz Skonieczny (sekretarz), Bronisław Ostrowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) W tym też roku OSP Wylatowo włączono w skład plutonu bojowego do specjalnych zadań przy gaszeniu dużych pożarów.

1974
Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Antoni Biegemeier (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)

1977
26 lutego odbyło się Walne Zebranie na którym poruszono kwestię bieżącego remontu remizy, zakupu 20 mundurów, budowy toru przeszkód do ćwiczeń.
Zarząd OSP Wylatowo: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Maciej Rachuj (z-ca naczelnika), Bronisław Ostrowski (sekretarz), Kazimierz Skonieczny (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
OSP liczyła wówczas 52 członków czynnych i 20 wspierających. Z podziału bojowego został wycofany stary wóz i otrzymano nowy typu Żuk. Straż posiadała 2 motopompy, elektryczną i ręczną syrenę i otrzymała dużą liczbę nowych węży i 10 mundurów ochronnych. Brak był natomiast mundurów wyjściowych.
W roku tym OSP brała udział tylko w jednej akcji gaśniczej na sąsiednim terenie.
Skutkiem działań nowego Zarządu OSP pod kierownictwem Bogdana Borońskiego ruszyła budowa nowego obiektu mającego być „Domem Strażaka” i remiza z prawdziwego zdarzenia.

1978
21 stycznia Walne Zebranie. Istniejąca remiza nie nadawała się do użytku i była nieodpowiednia przy ówczesnym wyposażeniu jednostki. Wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Miasta i Gminy Mogilno o rozbudowę, względnie budowę nowej strażnicy na miarę potrzeb jednostki typu „S”. Wniosek został zaakceptowany.
Z okazji 22 lipca oddano do użytku świetlicę, której gospodarzem był Naczelnik MiG.

1979
Zebranie Zarządu 8 maja w sprawie obchodów „Dni Strażaka”. Omówiono rejonowe zawody pożarnicze w Mogilnie, na których OSP Wylatowo zajęło III miejsce. Przygotowania do budowy, zgromadzenie materiałów i zaplanowanie na 1sierpnia kopania fundamentów.

1980
18 kwietnia przegląd operacyjno-techniczny przez KWSP w Bydgoszczy i Kom. Rej. SP Mogilno. Na 600 możliwych punktów, OSP Wylatowo zdobyła 521 i ocenę bardzo dobrą.
Trwa rozbudowa remizy i zakończenie I etapu budowy 21 lipca, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie „Domu Strażaka”. Nie udało się ukończyć w 1980 roku budowy remizy.

1981
Zmiany w Zarządzie OSP na stanowisku z-cy naczelnika – został Lech Galus. Nie odnotowano żadnego pożaru, było dużo za to akcji z usuwaniem wody z zalanych piwnic i studni.

1982
Walne Zebranie 13 lutego. Stan jednostki to: czynni – 51, wspierający – 40 i 10 MDP.
Gaszono dwa pożary na terenie własnym i 6 na terenie pomocy wzajemnej. Dwa razy usuwano wodę z piwnic. Drugie Walne zebranie 12 grudnia.

1983
Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla wyposażenia świetlicy.
Strażacy brali udział m.in. w takich akcjach bojowych jak: 28 stycznia – pożar obory w Rudkach, 13 lipca – pożar obory RSP Lubiń w Szydłówku, 12 sierpnia – pożar słomy na polu w Zieleniu.
OSP Wylatowo zajęła I miejsce w gminie we współzawodnictwie.

1984
OSP Wylatowo obchodziła 90-lecie istnienia. W trakcie uroczystości przypomniano bogatą historię jubilatki. Największy rozkwit jednostki przypada na okres po II wojnie światowej. W roku 1978 w czynie społecznym wybudowano strażnicę, która jest zaliczana do najładniejszych w Bydgoskiem. Mieszkańcy Wylatowa i okolicznych wsi ufundowali strażakom sztandar. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia.
Walne zebranie 16 grudnia.

1985
OSP Wylatowo obchodziła 90-lecie istnienia. W trakcie uroczystości przypomniano bogatą historię jubilatki. Największy rozkwit jednostki przypada na okres o II wojnie światowej. W roku 1978 w czynie społecznym wybudowano strażnicę, która jest zaliczana do najładniejszych w Bydgoskiem. Mieszkańcy Wylatowa i okolicznych wsi ufundowali strażakom sztandar.
Walne zebranie 15 grudnia.

1986
17 września odbyła się inspekcja operacyjno-techniczna z Kom. Rej. w Mogilnie. 31 sierpnia OSP brała udział w gaszeniu pożaru w owczarni w Wydartowie. 20 września natomiast odbyły się ćwiczenia w naszym Kościele Parafialnym. 19 listopada udział naszych Strażaków w gaszeniu pożaru chlewni w Marcinkowie gdzie spłonęło 276 sztuk trzody, w drodze do akcji wypadkowi uległ samochód OSP Strzelno.

1987
Walne zebranie odbyło się 4 stycznia. Skład zarządu OSP: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Tadeusz Stankowski (z-ca naczelnika), Henryk Surówka (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
Podczas inspekcji operacyjno-technicznej OSP Wylatowo zdobywa 1100 pkt. na 1100 pkt. możliwych! OSP liczy 53 druhów czynnych, 25 wspierających i 10 MDP.
Gaszono jeden pożar na swoim terenie i jedenaście na terenie pomocy wzajemnej.

1988
18 marca inspekcja operacyjno-techniczna i ponownie OSP uzyskała maksymalną ilość punktów 1100.
Udział w akcjach bojowych: 10 stycznia – pożar w owczarni Wydartowo, 20 stycznia – pożar budynku gospodarczego w Zieleniu. 26 sierpnia – pożar stodoły w Chabsku, 5 września – pożar stodoły w Janowie k/Padniewa, 25 grudnia – pożar domu mieszkalnego, ul. Długa w Trzemesznie

1989
7 luty – przygotowania do przeglądu jednostki OSP i realizacja inwestycji budowy magazynu.
29 grudnia odbyła się realizacja rozprowadzania kalendarzy strażackich.
Akcje ratowniczo-gaśnicze: 13 stycznia – pożar baraku Mebli Spółdzielni Pracy w Mogilnie, 23 maja – ćwieczenia w krochmalnie w Trzemesznie, 29 lipca – pożar na pniu w Wasielewku.
2 września udział w obchodach 100lecia OSP Trzemeszno.

1990
Walne zebranie podsumowujące rok 1989 odbyło się 7 stycznia. Owego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatowie liczyła 81 członków czynnych, 17 wspierających i 4 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).
OSP wygłosiła 8 pogadanek w szkołach i 4 na zebraniach oraz brała udział w 11akcjach gaśniczych.

1991
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 15 stycznia i wybrano następujący nowy Zarząd: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Tadeusz Stankowski (z-ca naczelnika), Stanisław Dzięcielak (sekretarz), Bronisław Ostrowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
W dniu walnego zebrania OSP liczyła 60 członków czynnych, 17 wspierających i 4 MDP.
30 kwietnia – organizacja Dni Ochrony Przeciw Pożarowej, 26 czerwca – zjazd Miejsko-Gminny w Domu Strażaka w Wylatowie

1992
26 stycznia odbyło się walne zebranie podsumowujące rok 1991 rok.
3 maja – uroczyste posiedzenie Zarządu OSP z udziałem Prezesa Zarządu M i G inż. Jana Pawlaka. Odznaczono medalami za „zasługi dla pożarnictwa” druhów: Stanisława Dzięcielaka, Andrzeja Jaskulskiego, Piotra Sosińskiego, Wojciecha Olejnika, Henryka Surówkę i Daniela Roszaka.
Akcje bojowe: 2 lipca pożar parownika w Targownicy, 10 sierpnia pożar lasu koło Kuśnierza, 27 listopada pożar chlewni w Lubiniu RSP.

1993
Walne zebranie – 31 stycznia. OSP liczyła 62 członków. Straż nasza wzbogaciła się o nowe węże „W-5”, „W-52”. Tego też dnia Prezes M i G ZOSP w Mogilnie druh Jan Pawlak wręczył Prezesowi OSP Wylatowo druhowi Bogdanowi Borońskiemu, Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zarejestrowaniu OSP Wylatowo jako „Stowarzyszenia” i wpisaniu do rejestru stowarzyszeń R.P.
16 marca podjęcie decyzji i dokonanie zmiany na stanowisku kierowcy konserwatora OSP z funkcji tej ze względu na stan zdrowia zrezygnował druh Romuald Muszyński. 15 maja zajęcie I miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych przez MDP i II miejsca przez drużynę seniorów OSP.

1994
Walne zebranie podsumowujące rok 1993 odbyło się 30 stycznia. Stan jednostki liczył 72 członków. Poruszono sprawę przygotowania się na Uroczystość 100lecia działalności OSP w Wylatowie. Prezes Zarządu M i G ZOSP sfinansował wykonanie elewacji na obiektach OSP w „Domu Strażaka”. Podjęto uchwałę o opodatkowaniu się każdego członka OSP celem ufundowania nowego sztandaru.
8 maja odbyły się uroczystości 100lecia działalności i istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie z udziałem władz administracyjnych UMiG Mogilno, władz wojewódzkich Straży Pożarnej w Bydgoszczy i OSP oraz jednostek OSP ościennych Gmin z pocztami sztandarowymi. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Edmund Napierała podczas uroczystej mszy świętej, a następnie odbyły się uroczystości na placu przed „Domem Strażaka”. Płk Dąbrowski dokonał aktu nadania sztandaru Jednostce OSP Wylatowo. Odznaczeniem „Złoty Znak Związku” został odznaczony Prezes Zarządu M i G SOSP inż. Jan Pawlak. Złotymi medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Chojnacki Izydor, Kasprzak Henryk, Ostrowski Bronisław, Romuald Muszyński i Popowski Henryk.
24 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Wylatowo, na którym przyjęto rezygnację z funkcji Naczelnika OSP druha Henryka Kosa i dokonanie wyboru na to stanowisko druha Tadeusza Stankowskiego.

1995
22 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze. W miesiącu luty podjęto uchwałę na posiedzeniu Zarządu OSP o przekazaniu aktem darowizny sprzętu nagłaśniającego składającego się ze wzmacniacza i dwóch kolumn głośnikowych do Kościoła w Wylatowie.
W dniach 6-7 października umundurowani członkowie OSP wzięli udział w zabezpieczeniu przebiegu uroczystości nawiedzenia relikwii Św. Wojciecha. Przewóz relikwii z Powidza, pełnienie wart przy relikwiach w Kościele oraz pożegnalny przejazd do Mogilna.

1996
9-go stycznia i 14-go lutego odbyły się Posiedzenia OSP.
28 stycznia wybrano nowe Władze OSP Wylatowo Henryk Surówka (prezes), Tadeusz Stankowski (naczelnik), Bogdan Boroński (I wice prezes), Piotr Sosiński (II wice prezes), Wojciech Olejnik (z-ca naczelnika), Kazimierz Witkowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) Stanisław Dzięcielak (sekretarz) Piotr Lange (Kronikarz)

1997
26 stycznia zebranie sprawozdawcze. Stan osobowy to 76 członków. 21 kwietnia odbył się przegląd stanu technicznego i gotowości bojowej Jednostki OSP Wylatowo przeprowadzony przez komisję z Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
23 listopada na wniosek Komendanta druha Jana Pawlaka na stanowisko kierowcy-konserwatora powołano druha Stanisława Dzięcielaka.

1998
31.12.1997/01.01.1998 – Zabawa Sylwestrowa zorganizowana przez Zarząd OSP.
18 stycznia odbyło się tradycyjnie zebranie sprawozdawcze. Stan osobowy to 75 członków.
3 maja odbyły się Obchody „Dnia Strażaka”. Podczas Mszy Św. poświęcono obraz patrona strażaków Św. Floriana, ufundowanego przez OSP a namalowanego przez artystę-plastyka Ryszarda Sobkowiaka z Mogilna.
25 maja inspekcja operacyjno-techniczna jednostki przez komisję Rejonowej Straży Pożarnej.

1999
11 stycznia Posiedzenie Zarządu, a 24 stycznia zebranie sprawozdawcze.
8 marca rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych przy rozbudowie i unowocześnianiu pomieszczeń kuchennych.
26 kwietnia inspekcja stanu technicznego sprzętu przeciwpożarowego.
16 maja Piknik strażacki.

2001
Zebranie sprawozdawcze w miesiącu styczniu wyłoniło nowe władze OSP: Boroński Bogdan (prezes), Tadeusz Stankowski (naczelnik), Andrzej Stankowski (z-ca naczelnika), Kazimierz Witkowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) Marek Dzięcielak (sekretarz)
Luty-marzec to przygotowania do wymiany podłogi w sali Domu Strażaka zdrewnianej na posadzkę-płytki ceramiczne z poparciem Burmistrza UMG Mogilno p. Stanisława Łaganowskiego w kwocie 10tyś. zł. + 2 tyś. docelowo.
Sierpień – rozpoczęcie prac przy remoncie sali Domu Strażaka. Pieniądze na remont pochodzą ze składek członków OSP, dotacji Zarządu MiG Mogiln. Piasek i żwir bezpłatnie dostarczyli z własnej żwirowni Konstanty Kulas i Wiesław Satory, transport zapewnił Jerzy Szpulecki. Wszystkie prace przy remoncie wykonują strażacy OSP.

2000
23 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Wylatowo.
15 kwietnia przegląd stanu technicznego sprzętu OSP.
3 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze na stadionie sportowym w Gębicach. OSP Wylatowo kat. junior zajęła I miejsce i zapewniła udział w zawodach powiatowych. Drużyna seniorów zajęła na tych zawodach III miejsce.
17 czerwca – Powiatowe Zawody Pożarnicze w Strzelnie. Juniorzy OSP Wylatowo wywalczyli I miejsce!!! Skład drużyny zwycięskiej: Szpulecki Sławomir, Kierejewski Mariusz, Grzegorek Mariusz, Świderski Krzysztof, Pachała Hubert, Lange Łukasz, Graniczny Rafał i jako mechanik w składzie był Stankowski Tadeusz.
W miesiącu grudniu odbyła się już kolejna akcja sprzedaży kalendarzy.

2001
24 stycznia – zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Wylatowie
Podczas zebrania zostały omówione najważniejsze sprawy , które zostały zrealizowane w minionym roku oraz te wymagające natychmiastowej realizacji . Najważniejszym jednak punktem zebrania był wybór nowych władz zarządu OSP
W skład zarządu weszli ; Prezes zarządu – Bogdan Boroński , Naczelnik – Tadeusz Stankowski , Z-ca nacz.- Andrzej Stankowski , Sekretarz – Marek Dzięcielak , Skarbnik – Kazimierz Witkowski , Gospodarz – Daniel Roszak , Członek zarz. – Piotr Sosiński , Członek zarz. – Piotr Sosiński

2002
27 stycznia – zebranie sprawozdawcze.
Luty, marzec, kwiecień to kolejne prace remontowo-modernizacyjne w magazynku i salce szkoleniowej.
Kwiecień przyniósł również zmianę na stanowisku operatora-kierowcy, został druh Eugeniusz Kędzierski.
4 maja to obchody „Dni Strażaka”. O godzinie 18:00 uroczysta msza w naszym Kościele Parafialnym z udziałem strażaków umundurowanych wraz z pocztem sztandarowym. A o godzinie 19:00 spotkanie połączone ze wspólną kolacją w „Domu Strażaka”.

2006
27 stycznia – zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Wybory nowego zarządu w którego skład weszli’ Prezes Zarządu – Marek Dzięcielak , Naczelnik – Łukasz Sosiński , Z-ca nacz. – Piotr Sosiński , Sekretarz – Kazimierz Witkowski Skarbnik – Piotr Lange , Gospodarz – Daniel Roszak ( zrezygnował z funkcji w 2008 roku ) Członek zarz. – Henryk Filipek
Komisja rewizyjna; Przewodniczący – Henryk Surówka , Z-ca przewodn.- Leszek Małyszka
Członek komisji – Sławomir Szpulecki

2010
31stycznia – zebranie sprawozdawcze za rok 2009
Na zebraniu omówiono miniony rok pod względem zrealizowanych wniosków jednak najważniejszym punktem była dyskusja w sprawie odbieranego „nowego” wozu bojowego dla jednostki z PSP w Mogilnie VOLVO GBA 1,5/30.
Obecni jednostka posiada na wyposażeniu dwa samochody pożarnicze:
1 . Samochód lekki Volkswagen t4 – GLM 8/8
2 . Samochód średni VOLVO FL614 – GBA 1,5/30
Stan osobowy OSP w Wylatowie wynosi obecnie 60 druhów .

Źródło:
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej spisanej przez d-ha Stanisława Dzięcielaka , a materiały zebrał i opracował Piotr Dzięcielak.

gallery wordpress plugin
Zarząd:
Prezes     -    dh Marek Dzięcielak
Naczelnik    -    dh Andrzej Stankowski
Z-ca Naczelnika -    dh Leszek Małyszka
Sekretarz    -    dh Daniel Kopczyński
Skarbnik    -    dh Piotr Lange
Gospodarz    -    dh Piotr Sosiński
Członek Zarządu -    dh Henryk Filipek
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący -    dh Henryk Surówka
Członek     -    dh Marek Koteras 

Marek Dzięcielak/20.10.2012

Aktualny skład zarządu OSP Wylatowo:

Daniel Kopczyński – Prezes

Sebastian Dzięcielak – Wiceprezes/Naczelnik

Łukasz Sosiński – Z-ca Naczelnika

Marek Dzięcielak – Sekretarz

Jarosław Danielewicz – Skarbnik

Tomasz Heinich – Członek Prezydium

Jarosław Świtała – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Henryk Surówka – Przewodniczący

Andrzej Borzymowski – Sekretarz

Hubert Nowakowski – Członek

Przedstawiciel na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Marek Dzięcielak

Henryk Filipek

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Tomasz Heinich

Tomasz Jaskólski

Archiwum