Monthly Archives: Październik 2015

Nie dla czadu!!!

Czy wiesz, że w latach 2005-2011 przyjmowano do szpitali rocznie od 2557 do 5026 pacjentów zatrutych tlenkiem węgla?! Czy wiesz, że koszt zdrowotny zatruć CO w Polsce wyraża się tysiącami osób tracącymi zdrowie i życie wskutek znanej i MOŻLIWEJ DO UNIKNIĘCIA TRUCIZNY?!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często podczas pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby: 
–  uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
– nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
– przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
– dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.

Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
– użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
– stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
– w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,
– często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
– rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu, nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
– nie zostawiać w garażu samochodu z zapalonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
– nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

– bóle głowy,
– zawroty głowy,
– ogólne zmęczenie,
– duszność,
– trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny,
– senność,
– nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

– należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
– jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
– rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
–  wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem). W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. Są to: 1) prawidłowa instalacja, 2) stały dopływ świeżego powietrza, 3) swobodny odpływ spalin, 4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. Są one opisane poniżej.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi odbywał się przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa – zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności! Chrońmy zdrowie swoje i swoich bliskich. Wielu tragedii da się uniknąć. Na rynku jest wiele czujników tlenku węgla. Za stosunkowo niewielką kwotę możemy ustrzec się zatruciu tym bardzo niebezpiecznym gazem.

Ulotka -NIE dla czadu-

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/NIE-DLA-CZADU/idn:35749

Pożar w miejscowości Niemojewko

21 października 2015 około godz. 11:10 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odebrał zgłoszenie o pożarze kuchni w budynku mieszkalnym w miejscowości Niemojewko (gm. Strzelno).

Do działań skierowano 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr. 1 w Inowrocławiu, oraz OSP Strzelno i OSP Ostrowo.

2

1

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się elementy wyposażenie kuchni. Jednocześnie prowadzono oddymianie całego budynku. Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO. W dalszej fazie działań usunięto zniszczone mienie oraz zabezpieczono budynek przed działaniem warunków atmosferycznych.

4

5

6

3

 

Akcja trwała ponad 3 godziny

Zdjęcia: dh M.Wziętek (OSP Strzelno)

Pożar hali produkcyjnej w miejscowości Mokre

19 października 2015 około godz. 13:50 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odebrał zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w miejscowości Mokre.

Do działań skierowano łącznie 17 zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mogileńskiego, żnińskiego i inowrocławskiego.


2

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar hali produkcyjnej zakładu specjalizującego się w regeneracji zawieszeń samochodowych. Pożar obejmował wyposażenie hali (obrabiarki cyfrowe, elementy zawieszeń samochodowych, materiały służące do produkcji i naprawy) oraz konstrukcję obiektu wykonaną z płyt warstwowych.

4

6

5

3

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu prądów piany i wody w natarciu na miejsce pożaru oraz prowadzono działania w obronie sąsiadującego budynku mieszkalnego i drugiego budynku produkcyjnego. W trakcie działań udało się ewakuować 1 butlę z gazem propan-butan, pozostałe butle z gazami technicznymi eksplodowały zwiększając intensywność pożaru.

1

Ze względu na niestabilność konstrukcji oraz zagrożenie kolejnymi wybuchami, podjęto decyzję o działaniu z zewnątrz obiektu i wycofano roty działające w środku hali.

W celu dotarcia do wszystkich źródeł ognia podjęto decyzję o podaniu prądu wody z kosza podnośnika hydraulicznego.

Na miejsce pożaru przybyli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Mogilno, Nadzór Budowlany, Policja, Oficer Operacyjny KW PSP w Toruniu, Pogotowie Energetyczne.

Działania zastępów trwały nieprzerwanie przez 9 godzin.

zdjęcia: dh M.Wziętek OSP Strzelno

Kolizja w miejscowości Mokre

12 października 2015 około godz. 18:30 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa).

Dyżurny do działań skierował zastęp GBA Renault Midlum (JRG Mogilno) oraz zastęp SLRt Ford Transit (OSP KSRG Dąbrowa).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszej kolizji na poboczu drogi. Osoba podróżująca znajdowała się poza pojazdem bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w pojazdach, sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uprzątnięciu pozostałości po kolizyjnych.

Na miejsce przybyło także Pogotowie Ratunkowe oraz Policja

FullSizeRender (3)

FullSizeRender (2)

FullSizeRender (1)

Pożar stogów w Dąbrówce

11 października 2015 około godz. 13:40 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odebrał zgłoszenie o pożarze stogów słomy w miejscowości Dąbrówka.

IMG_0123

Do działań skierowano łącznie 11 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano całkowicie objęte ogniem dwa stogi słomy.  Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały w pierwszej fazie na obronie sterty paszy przeznaczonej do karmienia zwierząt hodowlanych. Po rozmowie z zarządcą obiektu odstąpiono od gaszenia stogów ponieważ całe objęte były ogniem.

IMG_0121

Następnie  zastępy zbudowały punkt czerpania wody na stawie oddalonym od pożaru w odległości ok. 150 m. Po częściowym wypaleniu stogów przystąpiono  do rozgarnięcia słomy przy użyciu bosaków i wideł, pozostałości dogaszono prądami wody. W działaniach udział brał traktor z agregatem rolniczym, który przegarnął pozostałości po pożarowe.

IMG_0127

IMG_0125

IMG_0122 (1)

W działaniach udział brało kilkudziesięciu strażaków PSP i OSP z terenu powiatu mogileńskiego.

Akcja trwała jedenaście i pół godziny

IMG_0119

Turniej piłki nożnej ORLIK KUJAW 2015

30 września w Piotrkowie Kujawskim odbyły się III Mistrzostwa Kujaw PSP w Piłce Nożnej „Orlik Kujaw 2015” o Puchar Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej   Straży Pożarnej.

Organizatorami tutnieju były Komendy Powiatowe/Miejskie PSP w Inowrocławiu, Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie i  Radziejowie.

W turnieju udział wzięły drużyny z Inowrocławia, Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Radziejowa oraz Mogilna. Drużyny grały systemem „każdy z każdym”.

Po rozegraniu wszystkich meczów najwięcej punktów zdobyła drużyna KP PSP w Mogilnie uzyskując tym samym tytuł „Mistrza Kujaw”.

Drużyna KP PSP w Mogilnie wystąpiła w następującym składzie:

mł. kpt. Karol Jagodziński

st. asp. Marek Lange

st. ogn. Adam Wanecki

ogn. Łukasz Konieczka

ogn. Tomasz Sokołowski

ogn. Waldemar Łukomski

sekc. Piotr Kopliński

sekc. Łukasz Popielski

st. str. Jacek Lewandowski

IMG_0025

Gratulujemy wyniku naszym zawodnikom

Ćwiczenia „Kawerny 2015”

W dniu 18 września 2015r odbyły się ćwiczenia praktyczne dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu mogileńskiego i żnińskiego oraz podmiotów współpracujących z KSRG sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Palędziu Dolnym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Rozszczelnienie rury gazowej przesyłowej, zapłon i wybuch mieszaniny gaz – powietrze spowodowany pracami spawalniczymi. W wyniku wybuchu dochodzi do pożaru strumieniowego wypływającego gazu. Rannych zostaje 2 pracowników zakładu. Bezpośrednio zagrożony pożarem jest las, pośrednio natomiast jedna z kawern. Przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP przystępują do ewakuacji osób poszkodowanych, oraz udzielenia im pomocy poza strefa niebezpieczną. Pożar rozprzestrzenia się na obszary leśne. Zastępy prowadzą działania gaśnicze w obronie instalacji technologicznej oraz w natarciu na pożar lasu.

DSC06357

 

DSC06435

DSC06364

Do działań zostały zadysponowane następujące siły i środki:

JRG Mogilno – GCBA 4,5/24; GBA 2,5/16; SCn-18; SLOp, SKw

JRG Żnin – GCBA 5/32

OSP Dąbrowa – GCBA 5/35

OSP Strzelno – GCBA 5/35

OSP Gębice – GCBA 5/32

OSP Padniewo – GBA 2,5/16

OSP Niestronno – GBA 2,5/16

OSP Ostrono – GBA 4/16

OSP Wronowy – GBA 2,5/16

OSP Wójcin – GBA 2,5/16

OSP Parlin – GBA 2,5/16

OSP Wylatowo – GBA 1,5/30

OSP Złotniki – GBA 3/6/18

OSP Piechcin – GCBA 5/35

OSP Białożewin – GCBA 5/35

OSP Nowa Wieś – GBA 2,5/16

OSP Jeziora Wielkie – GCBA 5/35

DSC06511

W ćwiczeniach udział wzięli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Zakład Energetyczny, MPGK Mogilno, Lasy Państwowe, pracownicy KPMG w Palędziu Dolnym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

DSC06508

Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło omówienie założeń i ich realizacji a następnie zastępy udały się do swoich remiz.

Archiwum