OSP Parlin

Dzięki staraniom członków Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej dh: Szczepana Drygalskiego i Józefa Mikulskiego oraz komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej dh jana Chrzanowskiego – postawiono, z związku z uroczystością nadania sztandaru jednostce odtworzyć dzieje OSP za ostatnie 60 lat jej istnienia .

W myśl porozumień traktatowych jakie zostały zawarte pomiędzy przegranymi Niemcami a Polską tereny te musieli opuścić osadnicy niemieccy. Butni i pyszni Prusacy z ociąganiem i niechęcią opuszczali swoje posiadłości. Największy odpływ elementu germańskiego miał miejsce w 1921 i 1922 roku. Już w 1921 roku, kiedy to ustępujący Niemcy niechętnie pozostawiali po sobie zabudowania jak i płody rolne Polakom bardzo często uciekali się do ich dewastacji poprzez podpalenia. Wówczas zagadnienie ochrony przeciwpożarowej stało się największym problemem dla tych co pozostawali w swojej Ojczyźnie i zajmowali opustoszałe posiadłości.

Skład osobowy tej pierwszej organizacji był w początkowym okresie jej istnienia jeszcze niejednolity. Bardzo często obok polskiego robotnika rolnego, czy też gospodarza Polaka do organizacji należał także pozostający jeszcze Niemiec.
Sytuacja taka trwała na terenie Parlina i Parlińca do 1928 roku, kiedy to jednostka stała się organizacją czysto polską. Pierwszym polskim organizatorem ochrony przeciwpożarowej na tym terenie był mieszkaniec Parlina – Władysław Chojnacki. Wkrótce jednak, od roku 1924 inicjatywę na tym odcinku przejmuje Ignacy Skrzypczyński wspierany w swym dziele przez kolegę Wojciecha Kosickiego. Zaznaczyć należy, że od 1926r. Do chwili tragedii wrześniowej z 1939r. – pierwszym naczelnikiem Straży Pożarnej jest był właśnie Ignacy Skrzypczyński.

Aby skuteczniej przeciwdziałać w chwili największego zagrożenia jakim jest ogień, jednostka otrzymuje na przełomie lat 1927 i 1928 na swój stan nową sikawkę ręczną o konnym zaprzęgu. W tym czasie organizacja liczy 10-12 członków.
Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy organizują ochronę przeciwpożarową rekrutującą się z Polaków. Naczelnikiem straży pożarnej jest jednak niemiec Wylem. Dowództwo obejmuje obejmuje wspomniany już Ignacy Skrzypczyński, który po wyzwoleniu zostaje naczelnikiem OSP.

W roku 1952 w jednostce następują zmiany organizacyjne. Naczelnikiem OSP zostaje dh Szczepan Drygalski, który funkcję tę sprawuje do 1956 roku. Na lata 1956-1958 naczelnikiem zostaje wybrany Mieczysław Kopeć, który funkcję swą przekazuje w1958 rokuna powrót w ręce Szczepana Drygalskiego. W 1964 roku kolejna zmiana na funkcji prezesa, którym zostaje dh Jan Chrzanowski pełniący tę funkcję do 1973 roku, kiedy to zostaje powołany na komendanta gminnego OSP w Dąbrowie. W latach 1973-1981 obowiązki prezesa powierzono dh Ryszardowi Kośmickiemu.

Zarząd na rok 1983 wyglądał następująco: Prezesem jednostki został Mikulski Józef, Naczelnikiem Drygalski Szczepan. Zarząd w takim składzie trwał do roku 1996, gdzie później na stanowisku prezesa nadal pozostaje dh Mikulski Józef, a naczelnika obejmuje dh Filipiak Zbigniew.

Na rok 2010 jednostka liczy 17 członków zwyczajnych i 1 honorowego.

Skład zarządu:
● Prezes- Mikulski Józef,
● Naczelnik -Zasadzki Janusz,
● Zast. Naczelnika – Zasadzki Marek,
● Sekretarz – Piński Edmund,
● Skarbniki – Barański Paweł.

Opracowanie: Honorata Kurdys/22.04.2010
Archiwum