OSP Jeziora Wielkie

„W jedności siła”- to hasło , które znajdowało się w 1924 r. na starym budynku strażackim. Z okresu tego zachowało się jedynie zdjęcie jednostki na tle remizy. Poza tym nie ma żadnych dokumentów pisanych.

W związku z narastającą liczbą pożarów aktyw wsi utworzył własną straż pożarną, która oprócz podstawowych zadań w zakresie ochrony przeciw pożarowej miała być organizatorem życia kulturalnego. Przed rokiem 1924 wieś posiadała ręczną sikawkę oraz pomieszczenie na jej garażowanie. W związku z tym należy przypuszczać że straż była zorganizowana wcześniej.

Pierwszym prezesem został wybrany Andrzej Howil (od 1924r. do 1934r.), a funkcje naczelnika powierzono Władysławowi Graczykowi (od 1924r. do 1934r.). Ze względu na wiek w roku 1934 Andrzej Howil zrezygnował z funkcji prezesa, a przyjął ją Władysław Graczyk, który pełnił ją do wybuchu II wojny. Naczelnikiem zostali wybrani: Andrzej Rogowski (od 1934 r. do 1937 r.) a następnie od 1937 r. do wybuchu wojny Józef Śramkowski. Ówczesna straż prowadziła bardzo ożywioną działalność szkoleniową w zakresie obsługi sprzętu, musztry strażackiej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto prowadzono przysposobienie wojskowe oraz organizowano szereg imprez takich jak: wycieczki do sąsiednich jednostek, zabawy, zawody strażackie i sportowe. O ich zaangażowaniu niech świadczy fakt zakupu za własne pieniądza czapek-rogatywek i częściowo umundurowania. Byli to ludzie o dużej dyscyplinie, dobrze wyszkoleni i bardzo ofiarni. W miesiącach letnich gdy potęgowała się groźba pożarów niejednokrotnie całe noce pełnili dyżury w pełnej gotowości bojowej. Sprzęt mieli zawsze sprawny, wyczyszczony i zakonserwowany, chociaż do pożarów jeździli bardzo często polnymi drogami konno. Najczęściej końmi powoził Jan Kluczyk, którego konie również w nocy miały nałożoną uprząż . Jako ciekawostkę należy podać, że woźnica straży, który pierwszy przyjechał do pożaru otrzymywał nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł i dość często nagroda ta przypadała właśnie Janowi Kluczykowi. Aktywną działalność i dalszy rozwój jednostki przerwał roku 1939 okupant hitlerowski. Niemcy zabrali umundurowanie i cały sprzęt tworząc własną jednostkę, do której wcielili obowiązkowo również naszych strażaków, którzy nie zostali wysiedleni. Między innymi w straży tej musieli pełnić służbę: Adam Matczak, Władysław Kamiński, Ludwik Kubiak, Józef Sadowski i Wojciech Badyna. W 1944r. Niemcy sprowadzili do swej jednostki motopompę, która po zakończeniu wojny została przejęta przez odradzającą się jednostkę straży. Pomimo ciężkich przeżyć i doświadczeń wojennych zaraz po wyzwoleniu większość przedwojennych strażaków postanowiła zorganizować się powtórnie. W szeregi jednostki zwerbowano wiele młodzieży. Nastąpiła również zmiana w składzie osobowym zarządu. W latach 1945–1972 kolejno funkcje prezesów pełnili: Leon Hamerliński, Jakub Śliwerski, Władysław Nowak, Stanisław Stanicki i Andrzej Przybylski. Naczelnikami kolejno byli: od 1945r. do 1964r.Wojciech Badyna a od 1964r. Leszek Zwoliński. Mechanikiem motopompy do 1972 r. był Edward Chojnacki a od 1972r. Franciszek Mańkowski. Częste zmiany prezesów nie wpływały korzystnie na rozwój i całokształt działalności jednostki. Nie mniej jednak podstawowa działalność była z dość dobrymi wynikami. Swoją rolę spełniła również prewencja przeciwpożarowa w tym okresie – co uwidoczniło się zmniejszeniem liczby pożarów w stosunku do lat przedwojennych. Nastąpiło również uzupełnianie sprzętu będącego w posiadaniu jednostki niezbędnego podczas działań ratowniczych. W roku 1972 na Walnym Zebraniu Straży nastąpiła kolejna zmiana w składzie osobowym zarządu. Nowo wybranym prezesem został Zenon Ciechanowski a naczelnikiem nadal pozostał Leszek Zwoliński. Od tego momentu wzrosła najbardziej – w całym okresie powojennym – aktywności strażaków. Podjęto szereg wszechstronnych działań mających na celu zaktywizowanie całego społeczeństwa do współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną. Podjęte zostały starania o uzyskanie samochodu bojowego , co uwarunkowane jednak było budową garaży. W związku z tym w latach 1972–1973 strażacy w czynie społecznym przy pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej wybudowali garaż. W tym okresie wieś nie posiadała sali i garaż niejednokrotnie ją zastępował. W końcu 1973r. otrzymaliśmy wóz bojowy marki „Żuk” z kompletnym wyposażeniem. Z inicjatywy naczelnika straży utworzono sekcje młodzieżowe: męską i żeńską, które po odpowiednim przeszkoleniu brały udział w różnego rodzaju zawodach strażackich. Również sekcje seniorów zdobywał każdorazowo czołowe miejsca na różnego rodzaju zawodach. Było to niepowtarzalną zasługą naczelnika straży Leszka Zwolińskiego i świadczyło to o jego zaangażowaniu. Oprócz zasadniczych zadań straży rozwinięto w szerokim zakresie działalność kulturalno–oświatową .

W roku 1974 z inicjatywy zarządu i władz gminnych reaktywowano orkiestrę dętą nad, którą przejęliśmy patronat. Początki istnienia tej orkiestry sięgają roku 1946 a założycielem jej był Kazimierz Wodniecki i miejscowi muzycy. Z chwilą przejęcia patronatu nad orkiestrą, znalazła ona sprzyjające warunki do swego rozwoju. W początkowym okresie zrzeszała 18 muzyków. Dalszy swój rozwój zawdzięcza wszechstronnej pomocy kolejnym władzom gminy. Orkiestra bierze aktywny udział we wszelkich imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy. Często jest angażowana przez organizacje i instytucje z poza terenu gminy. W roku 1978 nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, którym wybrano Leonarda Kowalskiego, dotychczasowego skarbnika jednostki. Na tym zebraniu wystąpiono z inicjatywą rozbudowy remizy i budowy świetlicy wiejskiej. Upoważniono zarząd do przedłożenia propozycji na najbliższym zebraniu wiejskim na najbliższym zebraniu wiejskim celem akceptacji przez społeczeństwo wsi. Po przyjęciu tego wniosku przez mieszkańców został on poparty przez miejscowe władze. Powołany został komitet budowy remizy składający się w przeważającej części strażaków. Budowa ta pomimo wielu trudności, dzięki bezpośredniemu nadzorowi Naczelnika Gminy długoletniego i doświadczonego strażaka druha Henryka Wrzesińskiego została pomyślnie ukończona w roku 1982. W trakcie rozbudowy remizy otrzymaliśmy drugi wóz bojowy – beczkowóz na podwoziu „Stara”.

W roku 1974 przypadła 50 rocznica utworzenia straży pożarnej w Jeziorach Wielkich. W związku z tym strażacy wystąpili z inicjatywą zakupu sztandaru, którą przejęło społeczeństwo z regionu działania jednostki to jest wsi Jeziora Wielkie, Nożyczyn, Berlinek, Krzywe Kolano fundując w 1976r. sztandar dla naszej jednostki.

Jednostka nasza włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiadamy kompletne wyposażenie do ratownictwa drogowego, agregat prądotwórczy i oświetlenie nocne , piły spalinowe do drzewa i betonu oraz wiele innego cennego sprzętu. Na zadowalającym poziomie jest również wyszkolenie strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Wiele uwagi poświęcamy działalności prewencyjnej. Bierzemy udział w wielu spotkaniach, zebraniach, pogadankach, na których poruszamy problemy związane z ochroną przeciw pożarową. Prowadzimy również szeroką działalność kulturalną z udziałem strażaków w oparciu o Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Za właściwą realizacje zadań stawianych przed Ochotniczymi Strażami sztandar jednostki odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa.

OSP Jeziora Wielkie
88-324 Jeziora Wielkie

Jednostka OSP Jeziora Wielkie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, posiada samochód SLRt oraz GBA 2,5 / 16.

Opracowanie na podstawie nadesłanych materiałów z OSP: Monika Leszczyńska/22.04.2010
jeziora-01
Wybrano Zarząd jednostki w składzie:
Kowalski Arkadiusz   -    prezes
Skowron Wojciech    -    wiceprezes (wiceprezes ds. orkiestry)
Kastarynda Marian    -    wiceprezes
Kraska Robert      -    naczelnik
Przybylski Grzegorz   -    z-ca naczelnika
Woźniecki Ireneusz   -    sekretarz i skarbnik
Ciepły Stanisław    -    członek zarządu
Kastarynda Stanisław  -    członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Sekulski Piotr     -    przewodniczący
Modracki Łukasz     -    sekretarz
Winiecki Maciej     -    członek

Na delegatów na Zjazd Gminny wybrano:
Kraska Robert          Kastarynda Stanisław
Kastarynda Marian        Ciepły Stanisław
Sekulski Piotr         Modrzejewski Dariusz
Kowalska Paulina        Modracki Łukasz

Na przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego wybrano:
Kowalski Arkadiusz       Biesiadzińska Aldona
Skowron Wojciech        Przybylski Grzegorz
Woźniecki Ireneusz       Woźniakowski Zbysław
Edyta Owsińska/20.10.2011
Wybory 2016:
Aktualny skład zarządu:
Kowalski Arkadiusz -    prezes
Skowron Wojciech    -    wiceprezes
Kowalska Paula     -    wiceprezes/naczelnik
Kraska Robert      -    z-ca naczelnika
Woźniecki Ireneusz   -    sekretarz/skarbnik
Kastarynda Marian    -    członek zarządu
Jąkalski Jakub     -    członek zarządu
Mańkowski Jarosław   -    członek zarządu
Modrzejewski Dariusz  -    członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Lewandowski Mariusz   -    przewodniczący
Kapturski Damian    -    członek
Pietruszka Katarzyna  -    członek
Archiwum