OSP Gębice

Jak wynika z najstarszych relacji mieszkańców Gębic jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach istnieje od roku 1895.

W skład pierwszych władz ukonstytuowanej jednostki wchodzili druhowie: prezesem został druh Sznajder, a naczelnikiem druh Bratkowski Wacław. Pierwszy okres życia straży to nieustanne ćwiczenia i zbiórki. Stan osobowy wynosił wtedy 30 członków czynnych. W roku 1900 na prezesa Straży powołano burmistrza miasta druha Błazjusza, który pełnił tę funkcję aż do roku 1908. Z kolei następnym prezesem został nowy burmistrz miasta druh Zeutfeiben, a naczelnikiem obrano druha Floerta Władysława. W tym czasie jednostka posiadała ręczną sikawkę i kilkadziesiąt metrów parcianych węży tłoczonych. Sprzęt ten znajdował się w drewnianej szopie o wymiarach 8x4m, tuż obok miejsca, gdzie później wybudowano murowaną remizę, która istnieje do chwili obecnej. Działalność OSP ograniczała się głównie do ćwiczeń, pokazów i akcji gaśniczych.

W roku 1919, z urzędu funkcję Prezesa objął nowy burmistrz miasta, druh Dreichaim Jan, a naczelnikiem wybrano druha Molendę Wincentego, który funkcje tę pełnił aż do roku 1923. Od roku 1924 do 1939 funkcję naczelnika pełnił druh Chudziński Leonard, kierując rozwojem OSP. Jednocześnie naczelnikiem rejonowym był druh Walkowski Jan, który wypełniał swoje obowiązki przez okres wojenny aż do roku 1936. W międzyczasie Gębice straciły prawa miejskie lecz nie miało to wpływu na pracę jednostki. W roku 1937 w wyniku kolektywnego nacisku społeczeństwa i potrzeb jednostki przyjęto jako pierwsze zadanie budowę murowanej świetlicy i remizy. W trakcie budowy jednostka wzbogaciła się o motopompę. Właściciel majątku w Osówcu, sympatyk OSP przekazał dla potrzeb jednostki samochód osobowy marki Bużek/BIKK w dobrym stanie. Staraniem rzemieślników-strażaków został on przerobiony i dostarczony do przewozu sprzętu strażackiego i sekcji bojowej.

W wyniku wspólnego wysiłku strażaków w 1939 r. ukończono budowę remizy i świetlicy. W tym samym roku jednostka została wcielona do powszechnego systemu obrony narodowej, a w związku z tym prowadziła nieustanne ćwiczenia.

Termin przekazania nowych obiektów ustalony został na dzień 5 września, lecz wybuch II wojny światowej odłożył na kilka lat planowana uroczystość. Podczas wojny rozstrzelano druha Molendę Edwarda-ówczesnego gospodarza OSP, druha Szanidę i wielu innych. Po wyzwoleniu Gębic w styczniu 1945r. Jednostka pozostała bez sprzętu. Na początku lutego, staraniem kilku działaczy strażackich utworzono nową jednostkę, do której wstępowali młodzi mieszkańcy Gębic. Na oficjalnym zebraniu organizacyjnym uformowano nowy Zarząd OSP, w następującym składzie: Prezes-Szymaniak Edmund, Naczelnik-Drelak Teodor, Skarbnik-Klimkiewicz Alfons, Sekretarz-Grześkowiak Władysław oraz Gosp. Mrówczyński Wiktor. W roku 1948 odzyskano sprzęt i samochód zabrany przez okupanta. W połowie 1946r. zmieniono zarząd i nowym prezesem obrano druha Smółkę Alojzego, a naczelnikiem Teodora Drelaka. W uznaniu sprawności operacyjnej, za osiągnięcia w działalności profilaktycznej i kulturalno-oświatowej w miejsce wysłużonego BIKKA, w marcu 1955r. Wojewódzka Komenda straży Pożarnych w Bydgoszczy przyznała naszej jednostce typowo gaśniczy samochód pożarniczy GM.8 na podwoziu samochodu STAR20. W tym okresie też postanowiono przystąpić do remontu remizy jak również świetlicy. Do czynnej pracy przystąpiono w marcu 1957r., a już w lipcu tego samego roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych obiektów. Po ponownym utworzeniu Związku OSP, nowym prezesem wybrano druha Maciejewskiego Waleriana, a naczelnikiem druha Teodora Drelaka.

W 1958r. Jednostka zdobyła I miejsce w powiatowych eliminacjach, które odbyły się w Gębicach. W nagrodę otrzymano aparat radiowy i znaczną ilość sprzętu pożarniczego. W tym okresie jednostka nasza liczyła 48 członków czynnych i popierających.
W połowie 1959r. Nowym Prezesem wybrano druha Sobierajskiego Wacława, który pełnił funkcję do 1965r.

W 1962r. PPRN w Mogilnie oczywiście przy wydatnej jej pomocy zakupiono pierwszy w gromadzie telewizor marki „Wawel”. Świetlica Osp stała się do tego czasu miejscem spotkań mieszkańców.

W 1965r. PGRN w Gębicach zakupiło dla potrzeb naszej straży syrenę elektryczną, która została zainstalowana na wieży przy strażnicy. Na początku 1965r. Zmieniono Zarząd. Prezesem obrano druha Józefa Stankowskiego, Naczelnikiem pozostał druh Teodor Drelak. Jako nagrodę za dobrą działalność operacyjną przyznano jednostce nową motopompę o wydajności 800 l/min, a PGRN zakupiło 100 mb węży tłocznych.

3 lutego 1969r. na walnym zebraniu dokonano kolejnych zmian w Zarządzie. Nowym Prezesem wybrano druha Tadeusza Szymańskiego, Naczelnikiem Kazimierza Mołocznika.

W roku 2001Ochotnicza Straż Pożarna w Gębicach została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. W tym też roku na stan jednostki dodano samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem wodnym z autopompą marki JELCZ, który przekazany został z Komendy Powiatowej w Mogilnie.

Już kilka lat później, bo w 2005r. jednostka wzbogaciła się o samochód lekki ratownictwa drogowego marki FORD. Auto te zostało uroczyście poświęcone na Jasnej Górze wraz z innymi Ochotniczymi Strażami, które też dostały takie samochody.

W roku 2009 na stan jednostki Gębic dochodzi samochód ciężki ze zbiornikiem wodnym i autopompą marki MAN, który został uroczyście przekazany w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie.

Skład zarządu:
● Prezes – Ryszard Strzelecki
● Naczelnik – Arkadiusz Kapłoniak
● Zast. Naczelnika – Szczepankiewicz Patryk
● Sekretarz – Sokołowski Tomasz
● Skarbnik – Wierzbiński Marek

Opracowanie: Honorata Kurdys/22.04.2010
gebice-01

Aktualny skład zarządu OSP Gębice:

Grzegorz Kapłoniak – Prezes

Marcin Barczak – Wiceprezes

Arkadiusz Kapłoniak – Wiceprezes/Naczelnik

Łukasz Barszcz – Z-ca Naczelnika

Jarosław Meller – Sekretarz

Marek Wierzbiński- Skarbnik

Honorata Urbańska – Gospodarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Małgorzata Diupero – Przewodnicząca

Mariusz Smółka – Sekretarz

Maciej Loks – Członek

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Grzegorz Kapłoniak

Arkadiusz Kapłoniak

Ryszard Strzelecki

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Łukasz Barszcz

Jarosław Meller

Małgorzata Nowakowska

Marek Żelazny

Archiwum