OSP Ostrowo

Za początek powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie należy uważać datę 15 czerwca 1927r. W dniu tym, na zebraniu organizacyjnym nie było chętnych do wstąpienia w szeregi tej zaszczytnej i humanitarnej organizacji. Jednak zdecydowanej postawie dwóch ochotników Marcina Nowakowskiego i Antoniego Świata oraz alternatywy: albo ochotnicza albo przymusowa, znaleźli się wkrótce chętni.
W tym też samym dniu ukonstytuowały się pierwsze władze organizacji. W skład zarządu OSP weszli:
naczelnik – Józef Michalski
prezes – Franciszek Łepski
komendant – Leon Sieradzki.
Przełomowym jednak wydarzeniem w życiu i działalności tutejszej OSP jest dzień 10 stycznia 1930, gdzie na walnym zebraniu dokonano wyboru nowego zarządu w skład którego weszli:
prezes – Alfons Lubik
naczelnik – Felicjan Gawalski
Podnaczelnik – Jan Pluskota
komendant – Stanisław Rutkowski
skarbnik – Franciszek Łepski
sekretarz- Bernard Adamczyk.
Ten nowo wybrany zarząd z niewielkimi zmianami przetrwał do roku 1939. W tych latach również przybyło znacznie członków. Organizacja liczyła 42 strażaków czynnym i 20 członków wspierających.
Baza materialna organizacji Osp na początku jej istnienia była bardziej niż skromna: mała sikawka konna ręczna i beczkowóz.
15.06.1930 – Zawody strażackie w Strzelmnie. Druhowie tutejszej OSP brali udział po cywilnemu. Za uzyskane pieniądze (I nagroda w pionie drużyn wiejskich) kupiono 12 mundurów dla szeregów i dla komendanta. Czapki i pasy kupili druhowie za własne pieniądze.
20.06.1935 – Zawody powiatowe w Pakości. OSP w Ostrowie wystąpiła w pioniedrużyn miejskich i zdobyła II miejsce.
1939 (koniec grudnia) – Miejscowi Niemcy Paul Muchner oraz jego bracia Alfred i Oskar zabrali mundury i pasy. Wydatną pomocą służył im ich sąsiad Ferdynand Rezlow, który krótko przed wybuchem wojny uciekł do Gdańska i wrócił w mundurze SS. Sekretarz OSP Bernard Adamczyk został wywieziony do Generalnej Guberni i stamtąd już nie wrócił. Pozostali członkowie w czasie okupacji byli zmuszani brać udział w ćwiczeniach razem z Niemcami.
20.06.1945 – Zebranie wyborcze OSP. W skład zarządu weszli:
Prezes – Alfons Lubik
Naczelnik – Gawalski Felicjan
Podnaczelnik – Jan Pluskota
Komendant – Rutkowski Stanisław
Sekretarz – Franciszek Kubasik
Skarbnik – Łepski Franciszek.
Zarząd ten przetrwał w niezmienionym składzie cztery lata. W roku 1949 Jan Pluskota zmienił miejsce zamieszkania. Stanowisko podnaczelnika przejął Stanisław Rutkowski.
15.09.1950 – Ze względu na zmianę miejsca pracy kierownika szkoły Alfonsa Lubika wybrano nowy zarząd w następującym składzie:
Prezes – Kubasik Franciszek
Naczelnik – Gawalski Felicjan
Podnaczelnik – Łukomski Jan
Sekretarz – Wojtczak Józef
Skarbnik – Bukowski Stanisław.
18.03.1956 – OSP w Ostrowie otrzymała motopompę bez wozu. Wielka to w tym zasługa komendanta powiatowego Straży Pożarnych Stanisława Łukomskiego.
23.01.1965 – W tym dniu odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym jednocześnie wybrano dwóch brakujących członków zarządu. W skład uzupełnionego zarządu weszli: Kubasik Edmund – z-ca naczelnika oraz Kapczyński Gabriel – sekretarz.24.06.1965 – Zawody rejonowe we Wronowach. Jednostka zajęła I miejsce.
23.06.1966 – Wyjazd na zawody wojewódzkie do Torunia. Udział w zawodach wzięła również żeńska drużyna młodzieżowa.
10.02.1973 – Kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W skład nowego zarządu weszli:
Prezes – Bukowski Stanisław
Naczelnik – Łukomski Jan
Komendant – Kubasik Edmund
Sekretarz – Kapczyński Gabriel
Skarbnik – Bartecki Kazimierz.
30.06.1973 – Zebranie, na którym poruszono sprawę nowej remizy strażackiej. Uzgodniono na nim, że przed rozpoczęciem żniw druhowie rozpoczną przygotowania do budowy nowej siedziby strażaków . Praca ich będzie polegała na rozbiórce starej remizy oraz wykopanie fundamentów jak i ich zalanie.
21.11.1978 – Po pięciu latach pracy oddano do użytku nową remizę, której dano szumną nazwę :”Dom Strażaka”.
22.12.1978 – Jednostka otrzymała samochód z pełnym wyposażeniem. Opiekę nad samochodem i pozostałym sprzętem sprawował Henryk Piskalski.
1.12.1979 – Naczelnik Jan Łukomski oświadczył na zebraniu, że ze względu na stan zdrowia podtrzymuje swoją decyzję z dnia 18.11.1979r. o rezygnacji.
15.12.1980 – Odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W skład zarządu weszli:
Prezes – Bukowski Stanisław
Z-ca prezesa – Gawalski Klemens
Naczelnik – Kubasik Edmund
Komendant – Łukomski Franciszek
Skarbnik – Bartecki Kazimierz
Sekretarz – Nowak Marian.
12.06.1981 – Wprowadzono niewielkie zmiany w zarządzie: naczelnikiem został Gawalski Klemens, z-ca naczelnik a Dopierała Grzegorz.
22.07.1981 – 50 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. W dniu tym po wielu staraniach wręczono tutejszej jednostce OSP sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo oraz instytucje społeczne ze Strzelna. W tym dniu prezes Izdebski i płk Wawrzyniak dokonali odznaczenia zasłużonych strażaków. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Klemens Gawalski, Matczak Stanisław, Mleczko Jan, Roman Bąk oraz Nowak Marian.
Pierwszy sekretarz Komitetu Miejsko – Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Beska wręczył złote odznaki za zasługi dla pożarnictwa Stanisławowi Bukowskiemu i Edmundowi Kubasikowi.
Wręczenia dyplomów i listów pochwalnych dokonał komendant rejonowy Jakubowski z Mogilno. Dyplomy otrzymali: Łukomski Jan, Luwański Edward oraz Kazimierz Bartecki. Listy pochwalne otrzymali: Szparagowski Jan, Giemza Jacek a także Wojciechowski Jacek.
9.08.1981 – Odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru w kościele parafialnym w Ostrowie. Rodzicami chrzestnymi zostali Giemza Mieczysław, Kopczyńska Anna oraz Sadowska Henryka.
11.12.1982 – Zebranie sprawozdawczo wyborcze otwiera druh Stanisław Bukowski. Odczytano sprawozdanie za rok 1981/1982 oraz omówiono całokształt działalności tutejszej OSP. Nowo powołany Zarząd powierzył funkcję:
Naczelnik – Franciszek Łukomski
Komendant – Roman Bąk
Sekretarz – Grzegorz Dopierała
Skarbnik – Jan Szparagowski.
Maj 1984 – Posiedzenie zarządu a zarazem podsumowanie zawodów. Jednostka OSP Ostrowo zajęła III miejsce. W zawodach jednostkę reprezentowali; Więcek Józef, Luwański Konrad, Łukomski Franciszk, Janusz Lewandowski, Rydwelski Jacek, Kubacki Jan, Kulczycki Mirosław, Krasiński Wiesław, Krzewiński Józef, Nadolny Tomasz oraz Kwiatkowski Andrzej. W przeglądzie technicznym jednostek OSP, Ostrowo zajęło I miejsce w rejonie.
12.10.1985 – Zajęcie II miejsca przez miejscową jednostkę w zawodach miejsko – gminnych w konkurencjach przeciw pożarowych.
17.01.1987 – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym dokonano wyboru zarządu, w skład którego weszli:
Prezes – Kubasik Edmund,
Naczelnik – Łukomski Franciszek
Z-ca naczelnika – Wiącek Józef
Skarbnik – Wojciechowski Jacek
Sekretarz – Bąk Roman.
18.07.1987 – Udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa w zawodach sportowo – pożarniczych w Mogilnie, na którym reprezentacja seniorów w składzie: Kubacki Jan, Lewandowski Jan, Luwański Konrad, Łukomski Franciszek, Nadolny Tomasz, Kwiatkowski Andrzej, Rydwelski Jacek a także Leszek Harko zajęli III miejsce.
W ramach obchodów tygodnia strażaka zajęcie 16-tego miejsca przez drużynę OSP Ostrowo we współzawodnictwie przeglądu jednostek w Strzelnie a także udział w capsztyku. Udekorowano również Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa następujących druhów: Kubackiego Leona, Nadolnego Henryka, Nowaka Tadeusza, Nowaka Romana, Dopierałę Grzegorza oraz Szparagowskiego Jana.
Maj 1988 – Podczas uroczystego capsztyku w Strzelnie Srebrnymi Medalami zostają odznaczeni druhowie: Mazgaj Kazimierz, Nadolny Michał, Wojciechowski Jacek, Giemza Jacek, Bukowski Jan, Nalazek Andrzej a także Gabryszak Jan. Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali druhowie: Lewandowski Jan, Kwiatkowski Andrzej, Gacek Sławomir, Nadolny Tomasz oraz Harko Leszek.
4.03.1989 – miesiąc po zebraniu walnym druhowie zabrali się w czynie społecznym do odmalowania wewnętrznych ścian remizy.
Kwiecień 1989 – podczas inspekcji, która została przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką OSP w Bydgoszczy, jednostka z Ostrowa zdobywa maksymalną ilość punktów.
Lipiec 1989 – Ochotnicza Straż Pożarna Ostrowo wystawia na zawody gminne, które odbyły się w Strzelnie dwie drużyny wiekowe. Obie reprezentacje zdobyły wówczas I miejsce. W wyszkoleniu tych drużyn duży wkład włożył komendant drużyny młodzieżowej Lewandowski Jan.
Kwiecień 1990 – Praca w OSP to niełatwa funkcja. Często trzeba poświęcić wiele czasu. W związku z dużą ilością pracy w gospodarstwie rezygnuje z funkcji prezesa druh E. Kubasik.
2.02.1991 – Od tego dnia prezesem Zarządu został Bąk Roman, naczelnikiem Lewandowski Jan, z-ca naczelnika Łukomski Franciszek, Wojciechowski Jacek został skarbnikiem, a sekretarzem Dopierała Grzegorz.
25.05.1991 – tym razem Ostrowo jest gospodarzem uroczystego capsztyku. Po uroczystym powitaniu komendanta Straży w Strzelnie druha E. Iwińskiego nastąpił przemarsz do kościoła na uroczystą mszę św., po której wszyscy zebrani goście udali się na poczęstunek w remizie.
Maj 1993 – Odbyły się zawody gminne jednostek strażackich w Strzelnie. Jednostka Ostrowa spisała się na medal zdobywając trzy pierwsze miejsca w różnych kategoriach wiekowych. Medale oraz dyplomy druhowie otrzymali z rąk Prezesa Gminnego Zarządu OSP druh Ewaryst Iwiński. Po turnieju w godzinach wieczornych zorganizowano dla zwycięzców piknik nad jeziorem Ostrowskim.
Kwiecień 1994 – Wiele prac przy Domu Strażaka oraz wokół druhowie OSP wykonują w czynie społecznym. Tak też było podczas odnawiania figury św. Floriana, odnowiono ją oraz uporządkowano wokół.
Maj 1995 – Udział druhów OSP Ostrowo w uroczystościach „Dni Strażaka” był bardziej podniosły, ponieważ nasi druhowie otrzymali odznaki i odznaki i odznaczenia:złote: Mazgaj Kazimierz, Nadolny Michał oraz Nowak Marian. Srebrne: Kubacki Leon, Lewandowski Jan a także Nowak Tadeusz, brązowymi zaś zostali odznaczeni: Gacek Mariusz, Nadolny Piotr, Ostrowski Jerzy, Piskalski Henryk, Radke Andrzej, Wojtczak Aleksy, Ziółkowski Jerzy wraz z Szparagowskim Maciejem. Odznakę wzorowego strażaka otrzymał Czubachowski Piotr.
27.01.1996 – W tym dniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano rok ubiegly, a także wybrano nowy skład zarządu, który ukonstytuował się następująco:
Prezes – Bąk Roman
Z-ca prezesa – Kubasik Edmund
Naczelnik – Lewandowski Jan
Z-ca naczelnika – Łukomski Franciszek
Sekretarz – Dopierała Grzegorz
Skarbnik – Wiącek Józef.
26.09.1998 – Odbyły się I Powiatowe Zawody Strażackie. Jednostka z Ostrowa spisała się bardzo dobrze zajmując w kategorii starszych drużyn : III miejsce, drużyn młodszych V miejsce. Za zajęcie III miejsca reprezentacja przywiozła ze sobą pamiątkowy puchar.
15.03.1999 – W tym dniu przekazano nowemu gospodarzowi – druhowi Mariuszowi Wojciechowskiemu pod opiekę tutejszą remizę. Do tej pory funkcję gospodarza pełnił druh Konrad Luwański.
3.05.1999 – Udział w gminnych obchodach „Dnia Strażaka”. W tym dniu odznaczeni zostali medalami złotymi: Szparagowski Jan, Nowak Tadeusz, Giemza Jacek oraz Dopierała Grzegorz. Srebrnymi: Wojciechowski Mariusz, Nadolny Henryk, Łukomski Hieronim, Kwiatkiowski Andrzej, Kunowski Roman, Gacek Sławomir, Czubachowski Jan i Chudziński Stanisław, brozowe medale otrzymali: Krzewiński Marcin i Harko Leszek. Odznakę wzorowego strażaka; Drgas Dariusz i Łukomski Paweł.
7.06.1999 – Druhowie OSP Ostrowo swoją obecnością uświetnili wizytę Ojca Świętego w Bydgoszczy.
19.09.1999 – Wyjazd OSP Ostrowo na II Powiatowe Zawody Strażackie do Mogilna. Zawody odbyły się na mogileńskim stadionie. Spośród wszystkich drużyn nasi druhowie spisali się bardzo dobrze, zajmując w kategorii: młodzików – III miejsce, seniorów – II miejsce.
17.06.2000 – podczas zawodów gminnych seniorzy naszej jednostki zajęli I miejsce, a juniorzy II. Tego samego dnia odbyły się na stadionie w Strzelnie zawody powiatowe. Choć druhowie byli troszkę zmęczeni, jednak pokazali, że są najlepsi zajmując I miejsca. Dzięki tak wspaniałym wynikom jednostka reprezentowała powiat na zawodach wojewódzkich w Chełmży, gdzie na 36 startujących drużyn zajęli 13 miejsce. Zawody wojewódzkie odbyły się 2.09.2000r.
23-29.05.2001 – W tych dniach druhowie malowali remizę strażacką, oczywiście w czynie społecznym. Po odnowieniu remizy postanowiono odnowić figurę św. Floriana.
4.05.2002 – Coroczne obchody „Dnia Strażaka” w tym roku odbyły się w Ostrowie. Zaszczyciła nas swoją obecnością orkiestra dęta ze Strzelna. Z tej okazji została odnowiona jedna strona sztandaru.
29.06.2002 – W tym dniu odbyły się powiatowe zawody jednostek strażackich w Dąbrowie. Drużyna seniorów z Ostrowa zajęła III miejsce zdobywając pamiątkowy puchar.
3 – 25.07.2002 – W tym okresie ochotnicy ciężko pracowali przy wymianie ogrodzenia wokół remizy. Miesiąc później druhowie zakładali kostkę brukową przy wejściu na remizę.
28.08.2002 – 75 – lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Podczas uroczystości chętnie czytano kronikę oraz pytano o osiągnięcia dotychczasowe jednostki. Przydzielono druhowi Kwiatkowskiemu Tadeuszowi Złotą Odznakę, a Srebrną zostali wyróżnieni druhowie: Nadolny Ryszard, Bartecki Franciszek, Czubachowski Piotr, Kaźmierczak Stanisław, Gacek Józef, Ziółkowski Jerzy, Śliwiński Włodzimierz oraz Ostrowski Jerzy. Brązowymi Medalami mogli pochwalić się druhowie tacy jak: Bąk Mirosław, Łukomski Paweł, a także Drgas Dariusz. Druhowie Matczak Tomasz, Ostrowski Sławomir, Śliwiński Dawid, Krzewiński Maciej, Kaszyński Marcin i Ostrowski Radosław zostali odznaczeni jako Wzorowi Strażacy. Na uroczystości również nie mogło zabraknąć orkiestry dętej OSP Strzelno pod batutą Piotra Barczaka.
Lipiec 2003 – Ćwiczenia kompani gaśniczej OSP powiatu mogileńskiego i OSP Bielsko powiatu słupeckiego. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Powiatowej oraz starosta mogileński i Nadleśniczy z Nadleśnictwa Miradz kontrolowali przebieg ćwiczeń. Ćwiczenia zakończyły się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Jednym z najważniejszych zadań na rok 2003 był kapitalny remont remizy.
12.02.2004 – Straż Pożarna w Ostrowie, dzięki burmistrzowi Ewarystowi Matczakowi oraz Radzie Gminy i Zarządowi Gminnego OSP Strzelno otrzymała samochód pożarniczy „Magirus”. Samochód ten do tej pory był używany w OSP Strzelno.
22.04-1.03.2004 – Strażacy w czynie społecznym wykonali fundamenty pod garaż do drugiego samochodu.
8.05.2004 – W tym dniu odbyła się majówka, która wspomniana jest w tej karcie historii, ponieważ przypadkowo znaleźli się na niej strażacy z Holandii wraz z p. Piosik. Tydzień później holenderscy goście spotkali się z ostrowskimi ochotnikami w celu nawiązania bliższego kontaktu jak również wymianie swoich doświadczeń.
1 – 12.06.2004 – W tych dniach strażacy przygotowywali się do zawodów powiatowych, które odbyły się 12 czerwca w Gębicach. W wyniku zawziętej rywalizacji drużyna OSP Ostrowo zajęła I miejsce.19.07.2004 – Tego dnia odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Kruszwicy. W sumie w zawodach brały udział 23 drużyny męskie i 14 drużyn kobiecych. Drużyna zajęła VIII miejsce i zdobyła pamiątkowy puchar a także dyplom.
7.05.2005 – V – ta Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, w której jednostka z Ostrowa brała czynny udział.
30.06.2005 – Tego dnia jak w ubiegłym roku odwiedzili jednostkę w Ostrowie goście z Holandii. Mimo bariery językowej konwersacje trwały bardzo długo i głośno. Holendrzy podarowali druhom pamiątkową statuetkę, a także agregat prądotwórczy oraz ubrania ochronne. Wszystko zakończyło się wspólnym odpoczynkiem przy ognisku.
24.02.2006 – Odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się następująco:
Prezes- Roman Bąk
Naczelnik – Jan Lewandowski
Wiceprezes – Mariusz Wojciechowski
Z-ca naczelnika – Paweł Łukomski
Sekretarz – Dopierała Grzegorz
Skarbnik – Kwiatkowski Andrzej.
Z kandydowania do zarządu zrezygnowali dotychczasowi członkowie zarządu dh. Ewaryst Matczak i Franciszek Łukomski.
3.05.2006 – Gminne obchody Dnia Strażaka miały miejsce w Strzelnie. Podczas uroczystości Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Józef Gacek, Roman Kunowski, Nadolny Henryk, Roman Nowak i Jerzy Ziółkowski. Brązowymi odznaczeni zostali: Wanda Gacek, Cecylia Nowak, Wanda Łukomska, Barbara Szparagowska, Anna Kwiatkowska, Henryka Drgas oraz Krystyna Wojciechowska. Honorowego Strażaka otrzymał druh Stanisław Kaźmierczak.
24.06.2006 – W tym dniu odbyły się zawody pożarnicze w Gębicach. Jednostka z OSP Ostrowo zdobyła II miejsce ustępując tylko o 0,2 sekundy drużynie z Padniewa. Odbyły się zawody tylko w jednej konkurencji – bojowej. Oczywiście jednostka otrzymała pamiątkowy puchar oraz dyplom.
16.06.2007 – zawody sportowo -pożarnicze. Ostrowo po raz trzeci zajęło najlepsze, I miejsce.
18.12.2007 – W Toruniu odbyło się przekazanie sprzętu gaśniczego i ratownictwa medycznego ufundowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
3.06.2008 – Jak co roku jednostkę Ostrowo odwiedzili holenderscy goście.
Wyżej wymienione informacje opowiadają o zmianach w zarządach i sukcesach jednostki OSP Ostrowo, lecz należy również zaznaczyć iż jednostka ta w przeciągu tych lat brała czynny i aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pożarach czy miejscowych zagrożeniach, ale również wspomagała sąsiednie jednostki, odwiedzała je podczas lecia danych jednostek oraz brała udział w różnych spotkaniach zarządów i innych obchodach dni strażaka, rocznic jednostki oraz festynów organizowanych przez OSP Ostrowo.

Zarząd:
Jan Lewandowski         -    Prezes
Mariusz Wojciechowski      -    Wiceprezes - Naczelnik
Paweł Łukomski         -    Zastępca Naczelnika
Zenon Barszcz          -    Sekretarz
Andrzej Kwiatkowski       -    Skarbnik
Konrad Luwański         -    Gospodarz
Józef Gacek           -    Kronikarz
Dariusz Drgas          -    Członek Zarządu
Piotr Nadolny          -    Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: 
Marek Matusiak         -    Przewodniczący
Jan Szparagowski        -    Wiceprzewodniczący
Grzegorz Dopierała       -    Sekretarz
Jacek Wojciechowski       -    Członek
Piotr Czubachowski       -    Członek

Delegaci na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP:
Jan Lewandowski         Grzegorz Dopierała
Roman Bąk            Józef Gacek
Franciszek Łukomski       Paweł Łukomski
Mariusz Wojciechowski      Andrzej Kwiatkowski

Przedstawiciele do Zarządu oddziału gminnego ZOSP RP:
Jan Lewandowski
Roman Bąk
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu:
Prezes – Jan Lewandowski
Wiceprezes Naczelnik – Mariusz Wojciechowski
Z-ca Naczelnika – Paweł Łukomski
Sekretarz – Zenon Barszcz
Skarbnik – Andrzej Kwiatkowski
Gospodarz – Konrad Luwański
Kronikarz – Józef Gacek
Członek – Piotr Nadolny 
Członek Krzysztof Bartecki

Archiwum