OSP

osp-logo

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

Według wzorcowego statutu celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

  • Prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  • Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
  • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu.

Do 31 grudnia 2006 roku 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa.

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 79, poz. 855

Archiwum