OSP Wronowy

OSP Wronowy
Za datę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowach uważa się 26 maja 1924r. Funkcję starosty w Strzelnie pełnił wtedy niejaki Żenteller, a powiatowym komendantem straży pożarnych był Karol Wojtkiewicz. Organizatorami OSP we Wronowach byli: Wiktor Piątkowski, Walery Wikaryjczak, Józef Ledworowski, Stefan Krzewina i Jan Kolczyński.
Pierwsze zebranie organizacyjne miało na celu wybór pierwszego zarządu OSP, który ukonstytuował się w następujący sposób:
prezes – Józef Ledworowski
naczelnik – Stefan Krzewina
z – ca naczelnika – Albin Kaczor
skarbnik – Kazimierz Nowakowski
gospodarz – Jan Wojtyniak.

Zebrania członków odbywały się regularnie raz w miesiącu, na których prócz spraw organizacyjnych wygłaszano referaty nie tylko z zakresu pożarnictwa, ale także z dziedziny geografii, historii itp. Referaty te opracowywał i wygłaszał prezes Józef Ledworowski. Cieszyły się one powszechnym uznaniem i odegrały duże znaczenie w podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy członków OSP. Wyszkolenie bojowe jednostki stało na wysokim poziomie, czego dowodem było zajęcie pierwszego miejsca na zawodach powiatowych w Strzelnie w 1925r. .

W roku 1926 staraniem zarządu został zakupiony materiał na mundury dla całej drużyny, które też niezwłocznie zostały użyte. Staraniem prezesa Józefa Ledwowskiego oraz pozostałych członków OSP w 1927r. Zakupiono dla jednostki sztandar, który dzięki poświęceniu i odwadze członków straży przetrwał okupację hitlerowską i znajduje się do dziś w posiadaniu tutejszej. W tych latach jednostka posiadała wóz sikawkowy „Roma”, który w roku 1928 został odremontowany z funduszy zebranych z zawodów, ponieważ były to zazwyczaj pierwsze nagrody. Za te fundusze zakupiono również potrzebny sprzęt pożarniczy jak węże, topory, pasy oraz mundury bojowe.

Wybuch wojny w 1939r. Przerwał działalność Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowach, która jako organizacja społeczna przestała istnieć pod groźbą represji ze strony okupanta. W roku 1945 OSP Wronowy wznowiła swoją działalność i na jej czele stanęli jej dawni założyciele: Józef Ledwowski(prezes) i Stanisław Wojtyniak (naczelnik).
Po pewnym czasie Józef Ledwowski ustępuje funkcji prezesa Leonowi Pawłowskiemu.
Po upływie krótkiego czasu OSP ponownie na stanowisko prezesa wybrano pana Ledwowskiego. Jego działalność trwała do roku 1966, kiedy to z powodu złego stanu zdrowia zmuszony był ustąpić. W okresie ostatnich lat prezesowania przez druha Ledwowskiego, Wronowy stały się siedzibą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, której przewodniczącą Prezydium była Irena Kolbowicz.

W dniu 26 lutego 1966r. Odbyło się walne zebranie członków OSP we Wronowach, które dokonało wyboru nowego zarządu.
Na miejsce ustępującego druha Józefa Ledwowskiego, wybrano prezesa straży Bolesława Kolbowicza, członka OSP od roku 1958 i dotychczasowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kolejne funkcje ukonstytuowały się następująco:
wiceprezes i naczelnik – Stanisław Wojtyniak
z ca – Józef Janiak
skarbnik – Kazimierz Lewandowski
gospodarz – Edmund Sobieszczyk.
Członkami zarządu wybrani zostali ponadto: Henryk Tabirz i Stanisław Marciniak.

W roku 1966 staraniem prezesa Bolesława Kolbowicza straż we Wronowach otrzymuje odpłatnie motopompę, która stwarza z tutejszej jednostki straż zmechanizowaną i nowoczesną.

OSP starała się w okresach sprawozdawczych uczestniczyć w czynach społecznych , jak np. przy budowie dróg, ogrodzeniu parku przy nowo wybudowanej szkole podstawowej itp.
W roku 1968 na zebraniu sprawozdawczym przeprowadzone zostały zmiany z zarządzie, które wyglądały następująco:
prezes – Kolbowicz Bolesław
wiceprezes i naczelnik – Janiak Józef
z – ca naczelnika – Woźniak Kazimierz
skarbnik – Czynsz Antoni
sekretarz – Lewandowski Kazimierz
gospodarz – Sobieszczyk Edmund.

Jednakże już rok później tj. w roku 1969 wybrano nowy zarząd , który był wybierany w obecności 26 członków czynnych i 25 członków wspierających. Skład zarządu po zmianach wyglądał następująco:
prezes – Kolbowicz Bolesław
naczelnik – Wojtyniak Stanisław
skarbnik – Czynsz Antoni
wiceprezes – Irena Kolbowicz
sekretarz – Tadeusz Białek
gospodarz – Edmund Sobieszczyk
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Józef Czynsz.

Zarząd starał się prowadzić działalność kulturalno – oświatową organizując pogadanki i prelekcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, imprezy dochodowa – rozrywkowe.
Okres sprawozdawczy za rok 1971 zamknęło zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbyło się 22.01.1972r. Dokonano na nim zmiany zarządu:
prezes – Kolbowicz Bolesław
wiceprezes i naczelnik – Wojtyniak Stanisławowi
I z–ca naczelnika – Woźniak Kazimierz
II z-ca naczelnika Szałkowski Józef
skarbnik – Czynsz Antoni
sekretarz – Białek Tadeusz.

Na zebraniu obecnych było 48 członków uprawnionych do głosowania, poza tym w zebraniu brało udział 90 sympatyków przysłuchujących się obradom.
Staraniem prezesa OSP zakupiono nowe mundury galowe dla 24 członków, uzyskano też dużo nowego sprzętu jk: hełmy, pasy bojowe, topory, buty gumowe, mundury bojowe oraz wiele sprzętu pożarniczego.

W roku 1972 staraniem zarządu pod kierownictwem prezesa Bolesława Kolbowicza rozpatrzono możliwość budowy własnej świetlicy i remizy strażackiej. Już rok później zaczęto pierwsze prace przy budowie nowej remizy, jakimi były wykopywanie fundamentów pod budynek.

W roku 1973 dokonano niewielkich zmian w zarządzie. Sekretarzem został druh Kazimierz Graczyk, a druh Tadeusz Białek jego zastępcą.

W roku 1974 OSP we Wronowach zajęła I miejsce w powiecie, a V w województwie, dzięki temu jednostka pozostała nadal przodującą strażą powiatu mogileńskiego.

W sierpniu 1974 na nadzwyczajnym zebraniu wybrano druha Stanisława Wojtyniaka, dotychczasowego naczelnika straży, naczelnikiem dożywotnim z prawem noszenia munduru, uczestniczenia w zebraniach z głosem doradczym oraz brania udziału w uroczystościach straży. Na urzędującego naczelnika OSP i jednocześnie na zastępcę prezesa wybrano druha Waldemara Sieradzkiego, a na zastępcę naczelnika Józefa Szałkowskiego

W 1977r. Dom Strażaka został oddany do użytku a także zostało to połączone z uroczystością 50-lecia istnienia jednostki a także otrzymania nowego wozu bojowego jak również nowego sztandaru jednostki.

Jak w każdej jednostce co roku podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych następowały niewielkie zmiany a składzie zarządu które na rok 1982 wyglądał następująco:
prezes – Kolbowicz Bolesław
naczelnik – Szałkowski J.
Sekretarz – Graczyk K.
skarbnik – Płotkowski H.

Aktualny skład zarządu:

Prezes – Grzegorz Maturski
Wiceprezes Naczelnik – Krzysztof Jędrzejczak
Wiceprezes – Henryk Szałajko
Z-ca Naczelnika – Halina Karpińska
Sekretarz – Maria Jędrzejczak Krawczykowska
Skarbnik – Paweł Modrzejewski
Gospodarz – Mirosław Kasprzak
Kronikarz – Teresa Poturalska

 

Archiwum