OSP Kwieciszewo

OSP Kwieciszewo
Kwieciszewo
88-321 Kwieciszewo
WWW: http://www.kwieciszewo.osp.org.pl/
email:

Działalność jednostka w Kwieciszewie rozpoczęła w 1924 roku, w tym roku została powołana Ochotnicza Straż Pożarna. Rok 1924 jest rokiem przełomowym między Strażą przymusową, a powstaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej założycielem był ówczesny sołtys Józef Radomski, a naczelnikiem Michał Badyna. W tym czasie jednostka liczyła jedenastu członków, posiadała także ręczną sikawkę pochodzącą z roku 1863. W trzy lata później jednostka OSP w Kwieciszewie zorganizowała Ochotniczą Straż Pożarną w sąsiedniej wsi Goryszewo. Do roku 1939 jednostka brała udział w zawodach rejonowych i powiatowych. Nagrody i dyplomy otrzymane za działalność zostały niestety zniszczone podczas działań wojennych. Jedynym dokumentem, który udało się uratować i przechować druhowi janowi Nadolnemu jest jego świadectwo ukończenia kursu z roku 1929 jako podnaczelnika OSP.

Pierwszymi ochotnikami Jednostki OSP Kwieciszewo byli:
● Michał Badyna – Naczelnik,
● Jan Nadolny – zastępca Naczelnika,
● Alfons Radomski – Sekretarz,
● Wojciech Warda – Skarbnik,
● Sylwester Gajewicz – Członek,
● Roman Szymański – Członek,
● Wiktor Bobrowski – Członek,
● Franciszek Kaptur – Członek,
● Walery Nowacki – Członek,
● Ignacy Tupalski – Członek,
● Leon Tupalski – Członek,
● Władysław Bobrowski – Członek,
● Tadeusz Kwiatkowski – Członek,
● Wincenty Joszcz – Członek,
● Mieczysław Rosiński – Członek,
● Jan Dworek – Członek,

Po wyzwoleniu Kwieciszewa w roku 1945 w miesiącu październiku została reaktywowana Ochotnicza Straż Pożarna w Kwieciszewie. Na zebraniu w tutejszej sali gromadzkiej stawili się byli członkowie przedwojennej jednostki OSP jak i nowi druhowie. Skompletowano tymczasowy zarząd, który został zarejestrowany u Władz Powiatowych. Wydelegowany przedstawiciel władz powiatowych zapoznał druhów z obowiązującymi przepisami.

W miesiącu lutym 1946 na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd OSP w następującym składzie :
● Sylwester Gajewicz – Komendant,
● Alfons Radomski – Sekretarz,
● Walery Nowacki – Skarbnik,
● Marian Badyna – Naczelnik,
Czynnych druhów jednostka w Kwieciszewie liczyła w tym czasie piętnastu. Do roku 1950 posługiwano się ręczną sikawką, w tym roku jednostka otrzymała motopompę „LEOPOLDIE” – 200, a ręczna syrena została zakupiona we własnym zakresie.
W 1956 druhowie z Kwieciszewa założyli Ochotniczą Straż Pożarną w sąsiedniej wiosce Bielice.

Przy pomocy Władz Powiatowych, Władz Gromadzkich jak i mieszkańców Kwieciszewa druhowie jednostki OSP Kwieciszewo wybudowali w 1957 roku remizę, która została częściowo oparkaniona. Na wyróżnienie za duży wkład pracy przy budowie remizy zasłużyli: druhowie Władysław Borowski i Tadeusz Kozłowski.
W roku 1964 przydzielono jednostce OSP w Kwieciszewie plac ćwiczeń przy remizie, który został uporządkowany i uzupełniono oparkanianie. Materiały na ten cel otrzymano z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gębicach, a prace fizyczne wykonali druhowie z Kwieciszewa.

Zmiana Zarządu OSP Kwieciszewo nastąpiła w 1965 roku, wówczas skład Zarządu przedstawiał się następująco:
● Stanisław Kołacki – Naczelnik,
● Władysław Bobrowski – Prezes,
● Kazimierz Narożniak – Sekretarz,
● Władysław Stawski – Skarbnik,

Na zebraniu nowo wybranego Zarządu została pojęta uchwała w sprawie zakupu syreny elektrycznej, odpowiedzialnym za zakup sprzętu został Naczelnik. Po staraniach u władz powiatowych syrena została przydzielona. Przy pracach monterskich tej syreny jak i suszarni węży wyróżnili się druhowie: Naczelnik, Prezes, Tadeusz Kozłowski i Wiktor Bobrowski. Za sumienną pracę społeczną i wzorową postawę strażaka ochotnika Zarząd Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie przydzielił jednostce OSP w Kwieciszewie motopompę „POLONIE” M-800 za którą zapłaciła Gromadzka Rada Narodowa w Gębicach.

42-rocznica istnienia jednostki OSP w Kwieciszewie zbiega się z rocznicą 1000-lecia Państwa Polskiego. Członkowie OSP podjęli w związku z tą rocznicą długoterminowe zobowiązania dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego, jak: podnosić szkolenie bojowe, przeszkalać nowe kadry w dziedzinie pożarnictwa, otoczyć większą opieką obecną drużynę żeńską, pomagać w uzyskaniu świadectw ukończenia kursu II stopnia. Doceniając pracę i trud druhów z OSP, ludność Kwieciszewa ofiarowała jednostce sztandar. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło w 1966 roku. Podczas tej uroczystości zostali wyróżnieni odznaczeniami i dyplomami druhowie szczególnie sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem włączający się w pracę na rzecz jednostki i wypełniający służbę strażaka.

Zarząd OSP wyróżnił Druhów- Jana Nadolnego, Romana Szamańskiego, Mariana Badynę, Henryka Joszcz, Konrada Zawiasińskiego, Stefana Urbańskiego, Stefana Pawlaka, Bernarda Łganowskiego, Michała Nadolnego, Tadeusza Kwiatkowskiego, Walentego Narożnika, Aleksandra Poturalskiego, Edmunda Chudańskiego, Andrzeja Nadolnego, Kazimierza Szymańskiego oraz drużynę żeńską za zajęcie I miejsca w Zawodach Powiatowych w Mogilnie.

W roku 1970 powrócił na stanowisko prezesa Tadeusz Kozłowski, a sekretarzem został druh Kazimierz Narożniak.

W 1973 roku jednostka OSP Kwieciszewo otrzymała wóz bojowy i przeszła na jednostkę typu S. W związku z tym należało powiększyć remizę co zostało w krótkim czasie wykonane w czynie społecznym. Na wyróżnienie zasługuje druh Erwin Schulz, który załatwił sprawę przydziału samochodu do jednostki.

W 1973 roku została utworzona również młodzieżowa drużyna przy Szkole Podstawowej w Kwieciszewie, współtwórcą drużyny był dyrektor szkoły p. Jerzy Lange. Plac ćwiczeń został podwyższony i częściowo wyłożony darniną oraz zadrzewiony. W tym czasie jednostka liczyła 42 członków.

W roku 1974 powołano nowy Zarząd w którego skład weszli:
● Erwin Schulz – Prezes,
● Andrzej Nadolny – Naczelnik,
● Kazimierz Mądry – Podnaczelnik,
● Ludwik Klimacki – Sekretarz,
● Henryk Sobczak – Skarbnik,

W 1977 roku jednostka otrzymała nowy wóz bojowy „Żuk” A 0 15, oraz nową motopompę PO5E.
W 1978 roku nastąpiła również zmiana w zarządzie – naczelnikiem jednostki został Kazimierz Szymański. W 1979 roku w czynie społecznym druhów dokonano przeniesienia i wymiany syreny alarmowej elektrycznej oraz częściowo wymieniono instalację elektryczną. Istniejąca drużyna młodzieżowa przy Szkole Podstawowej została wyposażona w mundury wyjściowe dla dziewcząt i chłopców, które zostały zakupione przez PGR Szczeglin Zakład rolny w Kwieciszewie. Opiekunem drużyny został nauczyciel tutejszej szkoły pan B. Gałązewski. W roku 1980 Urząd Miasta i Gminy przekazał jednostce OSP w Kwieciszewie pod opiekę salę wiejską. Druhowie z jednostki na rzecz sali wykonali następujące prace: został pokryty dach eternitem oraz założono instalację ściekową. Przy pomocy Wojewódzkiego Związku OSP w 1981 r. jednostka OSP zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, który wykorzystywany był podczas organizowanych imprez kulturalnych w środowisku. W tym samym roku dokonano modernizacji remizy, która wzbogaciła się o jedno pomieszczenie stanowiska bojowego oraz pokryty został dach na remizie – dachówkę wymieniono na eternit, założono również instalację ściekową. Słowa uznanie za ofiarną pracę należą się druhom Tadeuszowi Kozłowskiemu i Zenonowi Bobrowskiemu. W roku 1983 jednostka przejęła pomieszczenie po byłym sklepie, które pierwotnie należało do sali. Poprzez wstawienie nowych drzwi uzyskano jedno większe pomieszczenie. W tym samym roku w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy oraz Wydziałem Oświaty uzyskano dodatkowy teren przyległy do remizy, na którym wykonano dodatkowy wjazd na zaplecze remizy. Zostały również zakupione dwa piece akumulacyjne, które ogrzewały pomieszczenia stanowiska bojowego. W tym czasie jednostka liczyła 42 członków czynnych oraz 10 członków wspierających.

Jednostka zawsze brała czynny udział w akcjach bojowo-gaśniczych i prewencyjnych oraz w zawodach i ćwiczeniach szkoleniowo-bojowych. Drużyna młodzieżowa brała udział w konkursach miejsko-gminnych i wojewódzkich. Na eliminacjach wojewódzkich zdobyła I i II miejsce.

Do najbardziej aktywnych druhów w akcjach gaśniczo-pożarniczych zaliczają się: Bogdan Bobrowisk, Zenon Bobrowski, Franciszek Bobrowski, Jan Bobrowski, Marek Wierzbiński, Władysław Korytowski, Karol Zawiasiński, Henryk Zawiasiński, Jan Michałek, Andrzej Wojciechowski, Marian Fela, Kazimierz Mądry, Erwin Schulz, Władysław Widomski. Do najbardziej aktywnych druhów organizujących imprezy kulturalno- oświatowe należą: Jan Bobrowski, Michał Badyna, Marek Wierzbiński, Erwin Schulz.

Zarząd stanowili wtedy:
● Erwin Schulz – Prezes,
● Marek Wierzbiński – Wiceprezes,
● Kazimierz Mądry – Naczelnik,
● Władysław Korytowski – Podnaczelnik,
● Jan Bobrowski – Sekretarz,
● Bogdan Bobrowski – Gospodarz,
● Konrad Zawiasiński – Skarbnik,

Komisje Rewizyjną tworzyli:
● Henryk Sobczak – Przewodniczący,
● Gabriel Kowalski – Członek,
● Tadeusz Kozłowski – Członek,

W latach 1989 – 1993 zostały przeprowadzone remonty –pomieszczeń po sklepowych i sali wiejskiej – wymieniono okna na sali, drzwi wejściowe, wymalowano całość pomieszczeń. Materiały przekazane były przez Urząd Miasta i Gminy natomiast prace wykonali strażacy. W roku 1997 strażacy wykazali się dużą sprawnością bojową i techniczną podczas groźnego pożaru u Pana Sroki, zagrożenie dla całej wsi wynikało z lokalizacji zabudowań gospodarczych w jej centrum. Mimo groźnego i niebezpiecznego pożaru straty były minimalne, przyczynili się do tego wszyscy strażacy i mieszkańcy, którzy wspólnie stanęli do walki z zagrożeniem.

Szczególnym rokiem dla jednostki OSP w Kwieciszewie był rok 1999, przypadała wtedy 75 rocznica powstania wspomnianej jednostki. Z tej okazji odnowiono całość remizy i sali wiejskiej. Na uroczystość obchodów 75-lecia powstania jednostki zaproszono przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Radę Sołecką, druhów z innych zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Uroczystości uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie. Było wiele przemówień i podziękowań, wspólny przemarsz ulicami wsi oraz spotkania przy smacznej grochówce. Za sumienną pracę tworzenia drużyny młodzieżowych słowa podziękowania skierowane zostały do byłego dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Jerzego Lange. Za aktywny udział w akcjach gaśniczych wyróżnienie otrzymali druhowie: Bogdan Bobrowski i Władysław Korytowski. W działalności Prewencyjnej i organizacyjnej wyróżniono druhów: Andrzeja Nadolnego, Erwina Schulz, Marka Wierzbińskiego. Wyróżniono druhów, którzy brali udział w zawodach gminnych gminnych i rejonowych zajmując tam wysokie lokaty. Należeli do nich: Marek Langner, Dariusz Mądry, Maciej Schulz, Piotr Szczepankiewicz, Krzysztof Banasik i dowodzący nimi naczelnik Kazimierz Mądry. Podczas odbywających się uroczystości rocznicowych druh Jan Langner w imieniu całej braci strażackiej OSP w Kwieciszewie podziękował władzom wojewódzkim, powiatowym, gminnym, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Radzie Sołeckiej, dyrekcji szkoły i przedszkola oraz społeczności Kwieciszewa za pomoc w realizacji dotychczasowych zadań. W tym czasie jednostka liczyła 48 członków służby czynnej i dwie drużyny młodzieżowe 12-15 i 16-18.

Zarząd przedstawiał się następująco:
● Erwin Schulz – Prezes,
● Andrzej Nadolny – Wiceprezes,
● Kazimierz Mądry – Naczelnik,
● Władysław Korytowski – Podnaczelnik,
● Jan Langner – Sekretarz,
● Karol Zawiasiński – Skarbnik,

Komisje Rewizyjną stanowili:
● Kazimierz Szymański – Przewodniczący,
● Jan Michałek – Członek,
● Józef Myszkowski – Członek,

W tym okresie jednostka została wyposażona w następujący sprzęt: pompę pływającą, najnowsze hełmy bojowe, gumowe buty żaroodporne, ubrania bojowe moro, zmodernizowano łączność między jednostką, a Komendą Powiatową Straży Pożarnej. Ze względu na stan zdrowia 8. 02. 2003 roku prezes Erwin Schulz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym prezesem został druh Paweł Michałek. W roku 2003 dokonali wiele prac strażacy na sali wiejskiej – założona została posadzka, dokonano tego przy współpracy finansowej z UM i G w Mogilnie. W następnym roku wykorzystując drugie pomieszczenia po sklepie urządzono kuchnię z prawdziwego zdarzenia, a pomieszczenie po starej kuchni wykorzystano na urządzenie pomieszczeń sanitarnych. Koszt zakupu materiałów do wykonania tych remontów finansował Urząd Miasta Gminy Mogilno. Wyposażenie kuchni udało się skompletować dzięki całej społeczności Kwieciszewa oczywiście nie bez znacznego udziału strażaków. Dzięki tak odremontowanej sali wszystkie organizowane tam imprezy zyskały przyjemniejszą oprawę. W listopadzie 2004 roku w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mogilna jednostka otrzymała kwotę 45.000zł na zakup wozu bojowego nowszej generacji. Dnia 18.12.2004 roku wóz bojowy został fizycznie zakupiony, a oficjalne przekazanie jednostce nastąpiło 18.01.2005 roku. Uroczystego przekazania dokonał Burmistrz Jacek Kraśny na ręce naczelnika jednostki druha J. Heliasza. W tym samym dniu odbyło się Uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące 80-letnią działalność naszej jednostki. Nowy wóz wzbudzał ciekawość szczególnie dzieci, które miały możliwość obejrzenia wozu bojowego i zapoznanie się z jego możliwościami podczas spotkań ze strażakami.

Po rezygnacji z funkcji prezesa druha Pawła Michała na zebraniu Walnym Nadzwyczajnym w dniu 28.06.2005 roku ponownie do końca kadencji prezesurę przyjął druh Erwin Schulz. Zarząd OSP w Kwieciszewie przedstawia się na ten czas następująco:
● Erwin Schulz – Prezes,
● Marian Fela – Wiceprezes,
● Karol Zawiasiński – Skarbnik,
● Jan Langner – Sekretarz,
● Jan Heliasz – Naczelnik,
Komisję Rewizyjną tworzą:
● Kazimierz Szymański
● Józef Myszkowski
● Jan Michałek

20 czerwca 2009r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie, świętowała jubileusz 85 – lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie, gdzie odbyła się uroczysta msza św. sprawowana przez Kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Mogileńskiego ks. Tomasza Walterbacha oraz kwieciszewskiego proboszcza ks. Jarosława Zimnego. Po mszy uroczystości przeniosły się do obiektu OSP Kwieciszewo, dowódcą uroczystości był naczelnik miejscowej jednostki Wiesław Bączkiewicz, a dh Jan Langner przedstawił historię jednostki w Kwieciszewie.

Jubileusz był okazją do wręczenia podziękowań oraz odznaczeń m.in. „Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” otrzymał dh Marian Kaptur z OSP Kwieciszewo, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Tadeusz Stankowski z OSP Wylatowo, a kilkudziesięciu innych strażaków otrzymało medale ,, Za zasługi dla pożarnictwa”

W imieniu wszystkich odznaczonych za docenienie pracy druhów oraz osób wspomagających ochotniczą straż dziękował Tadeusz Szymański. Druh przypomniał, że mottem strażaków jest „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, dodał także iż członkowie OSP na każdym kroku spotykają się z dowodami sympatii.

Zarząd OSP w Kwieciszewie przyznał okolicznościowe medale z okazji jubileuszu jednostki jak również podziękowania dla osób które współpracują z jednostką i ją wspierają.
Częścią strażackiego jubileuszu były występy dzieci, a po nich wspólna strażacka grochówka. Obchody 85-lecia OSP zakończyła zabawa taneczna przed remizą.
Od sześciu lat w Jednostce OSP Kwieciszewo działa „komórka” do spraw sportu i rekreacji, która zorganizowała dla społeczności Kwieciszewa i okolic bale sylwestrowe, festyny z okazji Dnia Strażaka. Wszystkie imprezy przyczyniły się do integracji mieszkańców okolicznych wiosek, oraz popularyzacji wspólnego wypoczynku i dobrej zabawy.

Opracowanie na podstawie dostarczonych informacji oraz informacji zamieszczonych na stronie www.kwieciszewo.com
Edyta Owsińska/20.06.2010r.
gallery wordpress plugin
Zarząd:
Marek Langner      -        Prezes
Janusz Michałek     -        Wiceprezes
Maciej Schulz      -        Naczelnik
Stanisław Korytowski  -        Z-ca naczelnika
Marcin Górzyński    -        Sekretarz                    
N.H.Langner       -        Skarbnik        
Maciej Gajewicz     -        Kronikarz
Zofia Bączkiewicz    -        Członek zarządu 
Janusz Langner     -        Członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Roman Stachowiak    -        Przewodniczący
Marcin Łyk       -        Sekretarz
Daniel Matelski     -        Członek
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Kwieciszewo:

Janusz Michałek – Prezes

Maciej Gajewicz – Wiceprezes

Maciej Schulz – Naczelnik

Jakub Łaganowski – Z-ca Naczelnika

Marcin Górzyński – Sekretarz

Piotr Zawiasiński – Skarbnik

Janusz Langner – Członek

Grzegorz Zawiasiński – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Roman Stachowiak – Przewodniczący

Marcin Łyk – Sekretarz

Remigiusz Górzyński – Członek

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Marek Langner

Maciej Schulz

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Marcin Górzyński

Jakub Łaganowski

Archiwum